Menu Podmiotowe menu ikonka

2020-08-07 Zapytanie o cenę - Zakup i dostawa wyposażenia dla przedszkola w Kupiatyczach w ramach zadania : Doposażenie oddziałów przedszkolnych w niezbędny sprzęt, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki”

Przejdź do wpisu

Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO - „Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Fredropol”

  • 10 listopada 2015 10:18

Zapytanie o cenę
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO
 
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1232 z późniejszymi zmianami) zwracamy się
o przedstawienie oferty cenowej na usługę :
Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Fredropol”
1. Nazwa i adres zamawiającego:
 
GMINA FREDROPOL
37-734 Fredropol 15
www.fredropol.pl
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
 
Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Fredropol.
Zakres prac objętych zapytaniem o cenę obejmuje :
-  eksploatacje, obsługę i konserwacje urządzeń i punktów oświetlenia ulicznego będących na majątku Gminy Fredropol jak również na majątku PGE Dystrybucja, 
- prowadzenie i aktualizację dokumentacji technicznej, prowadzenie oględzin przeglądów oraz niezbędnych i koniecznych remontów oświetlenia,
- całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dot. funkcjonowania oświetlenia,
- załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w ustalonych okresach i godzinach, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia,
- utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym,
- wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych i ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.)
- wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itd.
-  naprawę uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych
-  utylizację uszkodzonych źródeł światła
-  wymianę uszkodzonych słupów, po stwierdzeniu ich uszkodzenia,
-  wymianę uszkodzonych kabli i przewodów linii oświetlenia drogowego,
-  wymianę w razie konieczności obudowy wyposażenia bądź całej szafy oświetleniowej w zależności od ich stanu technicznego.
 
Materiały użyte do konserwacji i napraw powinny być tego samego rodzaju i co najmniej tej samej jakości jak w chwili przekazywania urządzeń do eksploatacji.
Usuwanie awarii punktów oświetlenia ulicznego, odbywać powinno się niezwłocznie po jej zgłoszeniu, maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
 
Wybrany oferent przed podpisaniem umowy musi  przedstawić dowód dysponowania urządzeniami będącymi własnością PGE Dystrybucja S.A. w formie umowy dzierżawy lub udostępnienia urządzeń energetycznych oraz zatwierdzenia stosownej instrukcji eksploatacji...
 

Przejdź do wpisu
Powrót