Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 02 marca 2007 11:28

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym

Podstawy prawne

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Wymagane dokumenty

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty

1) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
d) 1/12 rocznej opłaty za jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w punkcie 1 litera a), b) i c),

Uwagi

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
1) złożenie dokumentu (wniosku) - Urząd Gminy w Fredropolu, Sekretariat,
2) odbiór dokumentu (wniosku) - Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzęduu Gminy w Fredropolu, pokój nr 13

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Fredropolu, pokój nr 13

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - wydawane jest na okres nie krótszy niż 4 lata.
2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - wydawane jest na okres nie krótszy niż 2 lata.
3. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (festyny, zabawy itp.) - wydawane jest na okres do 2 dni.
4. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych - wydawane jest na okres do 6 m-cy.
5. Wniosek można złożyć:
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty.

Organ wydający zezwolenie w trakcie rozpoczętego postępowania przeprowadza oględziny w celu stwierdzenia zachowania warunków usytuowania lokalu oraz innych wymogów określonych w uchwale Rady Gminy w Fredropolu.


Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Brak zdefiniowanych czynności procedury.

Przejdź do wpisu
Powrót