Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 02 marca 2007 10:33

Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne

ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Termin załatwienia

niezwłocznie (do 30 dni).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć :
1) kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres co najmniej 2 lub 4 lat,
2) zgoda organizatora imprezy,

Tryb odwoławczy

- Zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

- Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty

opłata za jednorazowe zezwolenie odpowiada 1/12 rocznej opłaty za rodzaj zezwolenia.

Uwagi

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Wójta Gminy Fredropol po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Etapy - czynności procedury


Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników

Brak zdefiniowanych czynności procedury.

Przejdź do wpisu
Powrót