Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 02 marca 2007 08:10

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY FREDROPOL

 

WPROWADZENIE. 4

I.     OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKLANEGO.. 6

II.   AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY. 7

2.1.     Ogólna charakterystyka Gminy. 7

2.2.     Sfera społeczna. 12

2.2.1. Sytuacja demograficzna. 12

2.2.2. Warunki socjalno-bytowe. 17

2.3.     Sfera gospodarcza. 22

2.3.1. Rynek pracy. 22

2.3.2. Bezrobocie. 23

2.3.3. Podmioty gospodarcze. 26

2.3.4. Rolnictwo. 28

2.4.     Infrastruktura techniczna na terenie Gminy. 32

2.4.1. Infrastruktura drogowa. 32

2.4.2. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. 34

2.4.3. Gospodarka odpadami 36

2.4.4. Infrastruktura gazowa i energetyczna. 37

2.4.5. Infrastruktura telekomunikacyjna. 39

2.5.     Dziedzictwo kulturowe i turystyka. 41

III. ANALIZA SWOT. 44

IV.   KIERUNKI ROZWOJOWE GMINY FREDROPOL ORAZ ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE GMINIE. 47

V.     PROJKETY PLANOWANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY. 50

5.1.     Projekty inwestycyjne planowane na lata 2005-2006. 50

5.2.     Projekty inwestycyjne planowane na lata 2007-2013. 52

VI.   POWIĄZANIE PLANOWANYCH PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA. 54

VII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU. 59

VIII.      PLAN FINANSOWY GMINY NA LATA 2005-2006. 62

8.1      Struktura budżetów Gminy za lata ubiegłe. 62

8.2      Źródła finansowania projektów planowanych na lata 2005-2006. 67

8.3      Harmonogram realizacji projektów planowanych na lata 2005-2006. 71

IX.   SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  74

SPIS TABEL I WYKRESÓW.. 78

ZAŁACZNIKI. 80


 

Przejdź do wpisu
Powrót