Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr XVII/120/ 07 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Makowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/119/ 07 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Aksmanicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/118/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniażycach

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/117/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego dla Rady Sołeckiej wsi Makowa

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/116/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie powołania komisji problemowej do zbadania prawidłowości prowadzenia gospodarki leśnej w lasach Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/115/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/114/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/113/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/112/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/111/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie Udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVII/110/ 08 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie budżetu Gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr X / 65 / 07 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2007r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII/52/07 Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol.

  • 09 czerwca 2009 11:20

Uchwała nr VIII/52/07 Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII/51/07 Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Fredropol oraz granic ich obwodów.

  • 09 czerwca 2009 11:20

Uchwała nr VIII/51/07

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII/50/07 Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Fredropol oraz granic ich obwodów.

  • 09 czerwca 2009 11:19

Uchwała nr VIII/50/07

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXXVI Rady Gminy Fredropol w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy na cele publiczne

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXXV Rady Gminy Fredropol w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXXIV Rady Gminy Fredropol w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy FredropolUchwała nr XXXXIV Rady Gminy Fredropol w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXXIII Rady Gminy Fredropol w sprawie nieodpałtnego przydziały drewna tartacznego dla Gminnej Instytucji Kultury i Sportu w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXXII Rady Gminy Fredropol w sprawie nieodpłatnego przydziały drewna tartacznego dla rady sołeckiej wsi Sierakośce

Przejdź do wpisu

Uchwała XXXXI Rady Gminy w Fredropolu w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 40 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnej Instytucji Kultury i Sportu w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 39 Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

  • 09 czerwca 2009 11:17

Uchwała XXXIX Rady Gminy w Fredropolu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII Rady Gminy Fredropol w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVI Rady Gminy Fredropol w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uxhwała nr XXIX Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXV Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXIV Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: przeznaczenia gruntu pod wydobycie kruszywa naturalnego przez Gminę Fredropol lub utworzoną do tego celu jednostkę organizacyjną.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Aksmanice, Kłokowice, Młodowice, Kormani

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXI Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXX Rady Gminy w Fredropolu w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminyUchwała nr XXVIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII Rady Gminy Fredropol w sprawie: nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego Gminnej Instytucji Kultury i Sportu w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI Rady Gminy Fredropol w sprawie: uastalenia cen drewna z lasów gminnych wg. poszczególnych asortymentów

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXV Rady Gminy w Fredropolu w sprawie: powołania zastępcy kiierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV Rady Gminy Fredropol w sprawie: inkasa zobowiązań piniężnych

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII w sprawie: budżetu Gminy Fredropol na 2007r.

Przejdź do wpisu

1. w sprawie: ustalenia regulaminów ustalających niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Fredropol, d

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI Rady Gminy Fredropol w sprawie przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców sołectw Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX Rady Gminy Fredropol w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIX Rady Gminy Fredropol w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych górnej granicy dodatku mieszkaniowego wynoszącej 70 % na 50 %

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVI Rady Gminy Fredropol w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XV Rady Gminy Fredropol w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIV Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIII Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia opłat dla taryf Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Fredropolu na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy F

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XII Rady Gminy Fredropol w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr X Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Przejdź do wpisu
Powrót