Menu Podmiotowe menu ikonka

Instytucje Kultury Gminy Fredropol


Rejestr instytucji kultury Gminy Fredropol, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępniane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.).

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 


Rejestr instytucji kultury Gminy Fredropol.pdf

Księga rejestrowa instytucji kultury Gminy Fredropol.pdf

Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze.pdf

Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury.pdf

 


 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Fredropol
Wytworzył: Administrator BIP 2016-02-04
Opublikował w BIP: Admin Admin 2016-02-04 12:50:00
Modyfikował: Admin Admin 2023-06-02 11:23:01
Liczba wyświetleń: 5789
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-02 11:23:01
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2023-06-02 10:23:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2022-04-25 13:29:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2021-09-30 13:11:20
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2021-07-13 11:52:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2020-07-09 11:04:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2020-06-04 12:38:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2019-06-17 12:07:58
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2018-05-17 10:53:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
2018-05-14 11:27:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Admin Szukaj
        Porównaj