Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000
Generuj PDF
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap
Generuj PDF
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap
Generuj PDF
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000
Generuj PDF
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2018 - 2037
Generuj PDF
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.
Generuj PDF
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
Generuj PDF
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
KI.271.4.2016
Fredropol, 2016-09-28
Oferenci
Wg. rozdzielnika
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.4.2016. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 75 000,00 zł brutto. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zamierza zwiększyć kwoty jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dlatego unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) postępowanie zostaje unieważnione
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10
dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
____________________________________
Mariusz Śnieżek
 
Generuj PDF
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol
Generuj PDF
Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2018r. 16:09:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.