Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2020 r.

ZMIANY:
2019-12-10 12:49:01: Dodano wynik do przetargu
2019-11-19 14:34:58: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf
Więcej >>>
2019-11-19 14:34:08: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.pdf
2019-11-07 09:57:41: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik Ogłoszenie nr 615593-N-2019 z dnia 2019-10-28 r..pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 6 - RODO.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 5b - umowa dla części II 2019.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 5a - umowa dla części I 2019.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik SIWZ odpady w roku 2020.pdf
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.doc
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.doc
2019-10-29 07:39:28: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.doc

 

Część I zamówienia
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych.

 

Część II zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.

Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, przystanki autobusowe (opcjonalnie), place zabaw, boiska sportowe.


 


Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
Ogłoszenie nr 615593-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol 15 , 37-
734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks
166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane
przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Gmina Fredropol, 37-734 Fredropol, Fredropol 15
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Fredropol w 2020 r.
Numer referencyjny: KI.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający może udzielić łącznie 2 części zamówienia
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający może udzielić łącznie 2 części zamówienia
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone na części - opis
w załącznikach dot. poszczególnych cząści zamówienia
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90500000-2
90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi
dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma
samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg
do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym
przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny
być: - trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu
odbierającego odpady komunalne, - być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów, - ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - być
wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników - w pełni
sprawne, posiadające aktualne badania techniczne - odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować
pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. w przypadku awarii
pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach W celu realizacji
przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowotransportową
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013
poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza
przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z pozn. zm.) oraz o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1579)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy ,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 wykaz sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych części zamówienia
od I do II w wysokości: 1. dla części nr I zamówienia w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 2. dla
części nr II zamówienia w wysokości:1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem
pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie filia Fredropol
nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2020. - część I zamówienia" oraz "wadium -Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2020. - część II zamówienia" 5.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w
pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń
międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z
określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób
nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych
zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część I - Cena 60,00
Część I - Liczba samochodów spełniająca standardy emisji spalin euro 5 40,00
Część II - Cena 60,00
Część II - Zapewnienie pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym
opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol.
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a. zmiany korzystniejszej dla Zamawiającego zakresu usług, które
Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, b. w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c. zmiany danych teleadresowych lub numerów konta
Zamawiającego lub Wykonawcy. 2. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi
na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof)
utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności
niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek
udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na stronie umowy
wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie
uznaje się w szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły
wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek korzystniejszej dla
Zamawiającego zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie
(odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości
zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał
będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu
zamówienia: 1.Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice,
Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol,
Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie,
Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze
złożonymi deklaracjami) wynosi 4 093 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3722 osób, w zabudowie
wielorodzinnej 371 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw
domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1362, z czego ; - selektywne gromadzenie odpadów – 1008
gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 354 gospodarstw, W roku 2020 przewiduje się na terenie całej gminy
Fredropol selektywne gromadzenie odpadów od wszystkich mieszkańców, czyli łączna liczba gospodarstw domowych
1362. Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia na 2020
roku, to około 965,00 Mg odpadów komunalnych, w tym: Do określenia szacunkowej masy odpadów, przyjęto średnią
miesięczną ilość odebranych odpadów w gminie Fredropol w ciągu 18 miesięcy ( rok 2018 oraz I półrocze 2019 roku),
która wynosi 1 445,805 Mg. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Wyliczenie: 965,815 Mg za rok 2018 + 479,99 Mg za
I półrocze 2019 roku = 1 445,805 Mg :18 m-cy = 80,322 Mg (średnia miesięczna). 80,322 Mg x 12 m-cy = 963,87 Mg
odpadów rocznie. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo
przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości
odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. 5. Odpady komunalne segregowane i
niesegregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych
do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i
sanitarnego transport. 6. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów
zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. 7.
Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów
komunalnych. 8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków
nieruchomości zamieszkałych: 1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne gromadzone w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością -
co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z
budynków wielolokalowych (osiedla) nie może być rzadsza niż raz na tydzień, tj.: przez okres siedmiu miesięcy w
siedmiu miejscowościach, czyli dodatkowo jeszcze w łącznej ilości 15 razy w tym okresie. 2) Segregowanych odpadów
komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru
podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości
rocznej minimum 26 razy. a) metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe papier i tektura b) szkło
kolorowe i bezbarwne c) papier i tektura d) bioodpady 3) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku ( okres
wiosenny i jesienny): a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj.
samochodowe oraz z maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów
zebranych raz w roku ( okres wiosenny przy odbiorze elektrośmieci): a) odpady niebezpieczne powstałe w
gospodarstwach domowych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów
budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za
pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpady. Ilość odpadów nie
przekroczy 10 ton w skali roku. 9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w następujących
pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub worki w kolorze czarnym o
podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej
pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub
pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej
pojemniki 1100 l na odpady zmieszane i segregowane odpowiednio oznakowane lub w odpowiednich kolorach zgodnie z
przepisami w tym zakresie obowiązującymi dostarczy Wykonawca na własny koszt. 10. Odpady zbierane w sposób
selektywny, takie jak metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe,
papier i tektura, gromadzone będą w następujących pojemnikach i workach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o
minimalnej pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej
pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub
pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3) Do gromadzenia odpadów
ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów worki o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4)
Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l lub worki o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia
odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w
nich umieścić.: a) kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” – metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło
bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady. W
przypadku bioodpadów, w tym odpadów zielonych na terenie całej gminy występuje kompostowanie przy zabudowach
jednorodzinnych i wielorodzinnych, w związku z czym worki brązowe częściowo wykorzystywane są również na popiół
z palenisk domowych, który nie jest przeznaczony na kompostowanie. 6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania
wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na odpady selektywne ( metal i tworzywa sztuczne, w tym
opakowania wielomateriałowe, szkło, łącznie białe i kolorowe, papier i tektura oraz bioodpady ) - w komplecie 4 worków
na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d. Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca
wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie
zostały odebrane. 11. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich
gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości zamieszkałych. 12.
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według harmonogramu sporządzonego przez
Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w
formie ulotki właścicielom nieruchomości. 13. Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo
sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W
przypadkach, niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wykonawca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Urząd Gminy oraz właściciela nieruchomości. Na tę okoliczność
Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę, powiadomienie itp. umożliwiającą wydanie przez
Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wysokość stawki opłaty podwyższonej. 4) Uchylanie się od
obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie
segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali
selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy po zebraniu deklaracji. 6) W stosunku do podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiorca jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której
mowa w ust. 1 ustawy, co najmniej raz na dwa lata. 14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze
odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i
kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci wynikłego z winny Wykonawcy). 1)Wykonawca w przypadku nieodebrania
z nieruchomości odpadów w wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia
na etapie ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. 15.
Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.
1454 z pozn. zm.) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z
dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest zobowiązany do: 1) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych
odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 2) Wykonawca ma obowiązek
zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne,
szkło, metal tj.: w roku 2020 – co najmniej 50 % wagowo i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70
% oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 35 % wagowo w 2020 roku. 3) Osiągnięte przez
Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2167). 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości
pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości
zamieszkałych min. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu
wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór odpadów
komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO
zapewnia sobie Wykonawca. 7) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których
zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn. zm.) 16. Wykonawca jest zobowiązany
do ; - sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do dnia 31 stycznia za
poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454
z poźn. zm.) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19
lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i
rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał
zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Rozliczanie
świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a Wykonawcą raz w
miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia
faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na zmieszane i selektywne oraz kartami
przekazania odpadów. 18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odrębnymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich
transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 19. Jeżeli
w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 20. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np.
nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru
odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na
wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich
odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 21. Wykonawca przed
złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona.
22. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z
jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 23. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy
magazynowo-transportowej: 1) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi
środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi
bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co
najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co
najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co
najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o
utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: 1. trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy
oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, 2. być zabezpieczone przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów, 3. ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady, 4. być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników 5. w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów
segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie
zebranych. f) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych
parametrach 2) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i
wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 poz 122). 26. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamówienia - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną
część umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba samochodów spełniająca standardy emisji spalin euro 5 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Część II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie
(odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez
Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to
nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, przystanki autobusowe (opcjonalnie),
place zabaw, boiska sportowe. 2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na
cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników
umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. 4. Wykonawca
zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas dwóch imprez gminnych
w roku 2020 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający
poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru
odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik,
papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów maksymalnie 6 razy w roku. Pojemniki
znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol,
Osiedle Młodowice, Kniażyce. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na
czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów
komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 11.08.2020r. – dostawa i
rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2020r. – odbiór odpadów komunalnych – w
godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2020r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od
godz.22.00 14.08.2020r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2020r. –
odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze,
świetlice, przystanki (opcjonalnie), budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. 7. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich
do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania rocznych sprawozdań i
przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn. zm.) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) -
wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania
odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1
poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko
sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 - Boisko sportowe w Huwnikach - worki 120 l - Place zabaw - pojemniki 110-120 l,
worki 120 l - Przystanki (opcjonalnie) - pojemniki 110-120 l, worki 120 l - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l
Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do
umieszczenia w świetlicach wiejskich, 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd
Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z
wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia. 10. Szczegółowy zakres i opis usług będących
przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną część umowy. 11* (dotyczy jeżeli Wykonawca wskazał w
formularzu ofertowym, iż zapewni 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym
opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol) Wykonawca zapewnia 35
pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie na przystankach gminy Fredropol.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zapewnienie pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Data składania ofert:
2019-11-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-06 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-29 07:38:00
PublikującyAdmin 2019-10-29 07:38:25
Modyfikował(a) Admin 2019-12-10 12:49:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 37.00 KbPlik doc
2. zał 4 - wykaz sprzętu 18.00 KbPlik doc
3. zał 1 - formularz ofertowy 46.00 KbPlik doc
4. SIWZ odpady w roku 2020 267.04 KbPlik pdf
5. zał 1 - formularz ofertowy 84.17 KbPlik pdf
6. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 84.62 KbPlik pdf
7. zał 4 - wykaz sprzętu 54.65 KbPlik pdf
8. zał 5a - umowa dla części I 2019 173.06 KbPlik pdf
9. zał 5b - umowa dla części II 2019 159.49 KbPlik pdf
10. zał 6 - RODO 85.79 KbPlik pdf
11. Ogłoszenie nr 615593-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. 206.37 KbPlik pdf
12. zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 21.87 KbPlik pdf
13. informacja o treści złożonych ofert.pdf 260.22 KbPlik pdf
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 369.54 KbPlik pdf
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 366.36 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 04 marca 2021r. 13:52:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.