Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.

ZMIANY:
2018-12-24 11:01:24: Dodano wynik do przetargu
2018-12-07 10:06:03: Dodano plik zawiadomienie FBSerwis.pdf
Więcej >>>
2018-12-07 10:06:03: Dodano plik zawiadomienie Empol.pdf
2018-11-23 10:12:58: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 6 - RODO.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 5b - umowa dla części II 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 5a - umowa dla części I 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik SIWZ odpady w roku 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik Ogłoszenie nr 647158-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.pdf
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
Numer referencyjny: KI.271.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 051 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 697 osób, w zabudowie wielorodzinnej 354 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1341, z czego: - selektywne gromadzenie odpadów – 843 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 498 gospodarstw, Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia na 2019 roku, to 800 Mg odpadów komunalnych i odnosi się do odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, i łącznie 130 Mg odpadów segregowanych w każdym roku. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków nieruchomości zamieszkałych: 1) Zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzonych w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. 2) Segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. a) papier i tektura b) szkło kolorowe i bezbarwne c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone 3) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku ( okres wiosenny i jesienny): a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj. samochodowe oraz z maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów zebranych raz w roku ( okres wiosenny przy odbiorze elektro śmieci): a) odpady powstałe w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpad. Ilość odpadów nie przekroczy 10 ton w skali roku. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w formie użyczenia. Maksymalnie 35 pojemników. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3) Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych worki o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4) Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l lub worki o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w nich umieścić.: a) kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na odpady segregowane ( na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady i odpady zielone) - w komplecie 4 worków na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d. Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy, a odpady te odbiera jako mieszane. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę itp. umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wyższą opłatę. 4) Uchylanie się od obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy po zebraniu deklaracji. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci wynikłego z winny Wykonawcy). 1) Wykonawca w przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów w wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia na etapie ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1)Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pózn. zm.). 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal tj.: w roku 2019 – co najmniej 40 % i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 60 % oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 40 % w 2019 roku. 3) Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na zmieszane i selektywne oraz kartami przekazania odpadów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odrębnymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy magazynowo-transportowej: 1) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. f) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach Dodatkowo w części I zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. jeżeli zapewni wywóz odpadów komunalnych samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej euro 5. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ. 2) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas łącznie dwóch imprez gminnych w roku 2019 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów: Szkło, Plastik – max 4 razy w roku Papier – max 2 razy w roku Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 10.08.2019r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 14.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2019 przewiduje się do wywiezienia z obiektów wskazanych w niniejszym punkcie: - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, oraz 35 pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 1100 litrów i 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia. Dodatkowo w części II zamówienia Wykonawca może uzyskać 40 pkt. jeżeli zapewni pojemniki o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ.
 
 


Ogłoszenie nr 647158-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
Numer referencyjny: KI.271.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 051 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 697 osób, w zabudowie wielorodzinnej 354 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1341, z czego: - selektywne gromadzenie odpadów – 843 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 498 gospodarstw, Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia na 2019 roku, to 800 Mg odpadów komunalnych i odnosi się do odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, i łącznie 130 Mg odpadów segregowanych w każdym roku. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków nieruchomości zamieszkałych: 1) Zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzonych w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. 2) Segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. a) papier i tektura b) szkło kolorowe i bezbarwne c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone 3) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku ( okres wiosenny i jesienny): a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj. samochodowe oraz z maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów zebranych raz w roku ( okres wiosenny przy odbiorze elektro śmieci): a) odpady powstałe w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpad. Ilość odpadów nie przekroczy 10 ton w skali roku. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w formie użyczenia. Maksymalnie 35 pojemników. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3) Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych worki o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4) Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l lub worki o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w nich umieścić.: a) kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na odpady segregowane ( na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady i odpady zielone) - w komplecie 4 worków na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d. Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy, a odpady te odbiera jako mieszane. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę itp. umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wyższą opłatę. 4) Uchylanie się od obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy po zebraniu deklaracji. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci wynikłego z winny Wykonawcy). 1) Wykonawca w przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów w wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia na etapie ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1)Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pózn. zm.). 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal tj.: w roku 2019 – co najmniej 40 % i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 60 % oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 40 % w 2019 roku. 3) Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na zmieszane i selektywne oraz kartami przekazania odpadów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odrębnymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy magazynowo-transportowej: 1) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. f) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach Dodatkowo w części I zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. jeżeli zapewni wywóz odpadów komunalnych samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej euro 5. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ. 2) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas łącznie dwóch imprez gminnych w roku 2019 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów: Szkło, Plastik – max 4 razy w roku Papier – max 2 razy w roku Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 10.08.2019r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 14.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2019 przewiduje się do wywiezienia z obiektów wskazanych w niniejszym punkcie: - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, oraz 35 pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 1100 litrów i 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia. Dodatkowo w części II zamówienia Wykonawca może uzyskać 40 pkt. jeżeli zapewni pojemniki o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90500000-2
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: - trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, - być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, - ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników - w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne - odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1454 z poźn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 wykaz sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych części zamówienia od I do II w wysokości: 1. dla części nr I zamówienia w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 2. dla części nr II zamówienia w wysokości:1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie filia Fredropol nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2019. - część I zamówienia" oraz "wadium -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2019. - część II zamówienia" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część I - Cena 60,00
Część I - Liczba samochodów spełniająca standardy emisji spalin euro 5 40,00
Część II - Cena 60,00
Część II - 2. zapewnienie 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem na przystankach gminy Fredropol 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a. zmiany korzystniejszej dla Zamawiającego zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c. zmiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy. 2. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek korzystniejszej dla Zamawiającego zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 051 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 697 osób, w zabudowie wielorodzinnej 354 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1341, z czego: - selektywne gromadzenie odpadów – 843 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 498 gospodarstw, Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia na 2019 roku, to 800 Mg odpadów komunalnych i odnosi się do odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, i łącznie 130 Mg odpadów segregowanych w każdym roku. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków nieruchomości zamieszkałych: 1) Zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzonych w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. 2) Segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. a) papier i tektura b) szkło kolorowe i bezbarwne c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone 3) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku ( okres wiosenny i jesienny): a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj. samochodowe oraz z maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów zebranych raz w roku ( okres wiosenny przy odbiorze elektro śmieci): a) odpady powstałe w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpad. Ilość odpadów nie przekroczy 10 ton w skali roku. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w formie użyczenia. Maksymalnie 35 pojemników. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3) Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych worki o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4) Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l lub worki o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w nich umieścić.: a) kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na odpady segregowane ( na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady i odpady zielone) - w komplecie 4 worków na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d. Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy, a odpady te odbiera jako mieszane. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę itp. umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wyższą opłatę. 4) Uchylanie się od obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy po zebraniu deklaracji. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci wynikłego z winny Wykonawcy). 1) Wykonawca w przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów w wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia na etapie ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1)Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pózn. zm.). 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal tj.: w roku 2019 – co najmniej 40 % i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 60 % oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 40 % w 2019 roku. 3) Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na zmieszane i selektywne oraz kartami przekazania odpadów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odrębnymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy magazynowo-transportowej: 1) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. f) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach Dodatkowo w części I zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. jeżeli zapewni wywóz odpadów komunalnych samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej euro 5. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ. 2) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba samochodów spełniająca standardy emisji spalin euro 5 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas łącznie dwóch imprez gminnych w roku 2019 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów: Szkło, Plastik – max 4 razy w roku Papier – max 2 razy w roku Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 10.08.2019r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 14.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2019 przewiduje się do wywiezienia z obiektów wskazanych w niniejszym punkcie: - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, oraz 35 pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 1100 litrów i 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia. Dodatkowo w części II zamówienia Wykonawca może uzyskać 40 pkt. jeżeli zapewni pojemniki o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
zapewnienie 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem na przystankach gminy Fredropol 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


 
 
Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-11-13 12:48:00
PublikującyAdmin 2018-11-13 12:48:00
Modyfikował(a) Admin 2018-12-24 11:01:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 647158-N-2018 z dnia 2018-11-13 r 270.11 KbPlik pdf
2. SIWZ odpady w roku 2019 249.42 KbPlik pdf
3. zał 1 - formularz ofertowy 30.50 KbPlik doc
4. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 37.00 KbPlik doc
5. zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 21.87 KbPlik pdf
6. zał 4 - wykaz sprzętu 18.00 KbPlik doc
7. zał 5a - umowa dla części I 2019 141.30 KbPlik pdf
8. zał 5b - umowa dla części II 2019 128.84 KbPlik pdf
9. zał 6 - RODO 85.80 KbPlik pdf
10. Informacja o treści złożonych ofert.pdf 431.51 KbPlik pdf
11. zawiadomienie Empol 605.78 KbPlik pdf
12. zawiadomienie FBSerwis 591.18 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2020r. 00:30:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.