Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce

ZMIANY:
2018-10-09 09:22:50: Dodano wynik do przetargu
2018-10-09 09:19:23: Dodano plik informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-09-19 14:59:18: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.004
2018-09-19 14:58:30: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.003
2018-09-19 14:57:24: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.002
2018-09-19 14:55:36: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.001
2018-09-19 14:54:22: Usunięto plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-09-19 14:30:31: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 7 - RODO.doc
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik SIWZ - chodnik Kniażyce.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.pdf
Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr
314 obr. Kniażyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 ,
37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl,
faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę
chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce
Numer referencyjny: KI.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi
"Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr.
Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki
poprzez budowę chodnika w km 0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Działka jest własnością
Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana
przebudowa drogi ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga
gminna na odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym, którego
szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami
przydrożnymi, zjazdami oraz przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się
zabudowa jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis zamierzeń
projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: • wykonanie jednostronnego chodnika o szer. 1,5 m •
poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki
ściekowe z przykanalikami od K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318,
0+368, 0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w granicach pasa
drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie zgłoszenia robót budowlanych na
postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz.
290) Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi • Kategoria drogi droga gminna • Klasa drogi D
(droga dojazdowa) • Szerokość jezdni: 5,0 m • Szerokość chodnika 1,50 m • Kategoria ruchu KR1 •
Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto
następującą konstrukcję nawierzchni: 6 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka cementowopiaskowa
10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm – w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z chodnikiem stanowi
krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem oraz betonowe
obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez
chodnik Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 8 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15
cm – z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm
Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe
8x30x100cm ustawione na ławie betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów
należy obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy ustawić górną
krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na styku jezdni drogi gminnej może być
ustawiony ze „światłem” max. 4 cm ponad powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach
Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie istniejącej
nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa
ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm – w-wa wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm – podbudowa z kr.
łam. stab. mech. 0/31,5 15 cm – kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa
10 cm – warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie elementów drogi
Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na
obramowaniu jezdni, należy ustawić ze „światłem” min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta
krawężnika powinna być płynnie obniżona do „światła” max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej. Zewnętrzne obrzeże chodnika
powinno być ustawione górną krawędzią równo z powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej
przeszkody pomiędzy nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki należy uzgodnić z
Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza się wykonanie podsypki
pod nawierzchnię chodnika z piasku łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem poprzecznym
nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i podsypki zagęścić w sposób określony w
ST D-08.02.02. „Chodniki z kostki brukowej”. Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była
wykonywana bez uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy ułożyć
zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym 2%. Zjazdy powinien posiadać
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie przekroju półulicznego,
konfigurację przyległego terenu, występujące warunki gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony
środowiska. Przejęte wody opadowe i roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i
zawiesiny łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza teren pasa
drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez istniejące rowy i przepusty.
Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami należy wykonać metodą podwiertu sterowanego.
Rzędne wylotów należy dostosować do poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j. Dz.U.2015.469 ze
zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i
2002R), a zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem –
wszystkie przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących rowów)
są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie wykracza poza jego granice.
Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z
istniejącymi liniami podziemnej infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać
kontrolnych odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy studni
kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być dostosowane do poziomu
projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca
robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji poszczególnych
etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy
istniejącej organizacji ruchu w kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta Gminy
Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego. Ograniczenia wynikające z
prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W
miarę postępu robót oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w
prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na drodze.
Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie
technicznym przez cały okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie
wymienione na nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację.
Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr
314 obr. Kniażyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 ,
37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl,
faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę
chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce
Numer referencyjny: KI.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi
"Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr.
Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki
poprzez budowę chodnika w km 0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Działka jest własnością
Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana
przebudowa drogi ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga
gminna na odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym, którego
szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami
przydrożnymi, zjazdami oraz przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się
zabudowa jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis zamierzeń
projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: • wykonanie jednostronnego chodnika o szer. 1,5 m •
poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki
ściekowe z przykanalikami od K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318,
0+368, 0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w granicach pasa
drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie zgłoszenia robót budowlanych na
postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz.
290) Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi • Kategoria drogi droga gminna • Klasa drogi D
(droga dojazdowa) • Szerokość jezdni: 5,0 m • Szerokość chodnika 1,50 m • Kategoria ruchu KR1 •
Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto
następującą konstrukcję nawierzchni: 6 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka cementowopiaskowa
10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm – w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z chodnikiem stanowi
krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem oraz betonowe
obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez
chodnik Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 8 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15
cm – z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm
Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe
8x30x100cm ustawione na ławie betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów
należy obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy ustawić górną
krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na styku jezdni drogi gminnej może być
ustawiony ze „światłem” max. 4 cm ponad powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach
Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie istniejącej
nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa
ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm – w-wa wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm – podbudowa z kr.
łam. stab. mech. 0/31,5 15 cm – kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa
10 cm – warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie elementów drogi
Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na
obramowaniu jezdni, należy ustawić ze „światłem” min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta
krawężnika powinna być płynnie obniżona do „światła” max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej. Zewnętrzne obrzeże chodnika
powinno być ustawione górną krawędzią równo z powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej
przeszkody pomiędzy nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki należy uzgodnić z
Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza się wykonanie podsypki
pod nawierzchnię chodnika z piasku łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem poprzecznym
nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i podsypki zagęścić w sposób określony w
ST D-08.02.02. „Chodniki z kostki brukowej”. Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była
wykonywana bez uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy ułożyć
zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym 2%. Zjazdy powinien posiadać
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie przekroju półulicznego,
konfigurację przyległego terenu, występujące warunki gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony
środowiska. Przejęte wody opadowe i roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i
zawiesiny łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza teren pasa
drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez istniejące rowy i przepusty.
Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami należy wykonać metodą podwiertu sterowanego.
Rzędne wylotów należy dostosować do poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j. Dz.U.2015.469 ze
zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i
2002R), a zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem –
wszystkie przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących rowów)
są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie wykracza poza jego granice.
Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z
istniejącymi liniami podziemnej infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać
kontrolnych odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy studni
kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być dostosowane do poziomu
projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca
robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji poszczególnych
etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy
istniejącej organizacji ruchu w kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta Gminy
Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego. Ograniczenia wynikające z
prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W
miarę postępu robót oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w
prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na drodze.
Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie
technicznym przez cały okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie
wymienione na nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia
nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym
charakterze, o wartości minimum 100 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby posiadające
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika
budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym
zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca wykaże,
że wykonał conajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości minimum 100 000,00
brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie. Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj:
osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z
doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji o
podstawie do dysponowania ta osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna
zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe
dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na
wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 10
Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1)
Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w
oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej . 5)
Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego
niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów
udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków,
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 3) Wykonawca zobowiązany
będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 9 w
odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w
wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez
siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem
pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w
Dynowie Filia w Fredropolu nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium
-Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr.
Kniażyce" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium
wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek
bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu
trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy
złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny
dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych
zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
okres Gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 pzp
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie
zamówienia publicznego w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a)
niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, roztopy, nawodnienie gruntu, przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac, w tym przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z
przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3. Zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych
niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 4.
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2018-10-04 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-04 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-09-19 14:19:00
PublikującyAdmin 2018-09-19 14:19:33
Modyfikował(a) Admin 2018-10-09 09:22:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r 72.29 KbPlik pdf
2. SIWZ - chodnik Kniażyce 249.06 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 19.35 KbPlik txt
4. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 50.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 123.55 KbPlik pdf
6. załącznik nr 5 - przedmiar 168.09 KbPlik rar
7. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 4.78 MBPlik rar
8. załącznik nr 7 - RODO 21.50 KbPlik doc
9. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.001 10.00 MBPlik txt
10. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.002 10.00 MBPlik txt
11. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.003 10.00 MBPlik txt
12. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.004 8.48 MBPlik txt
13. informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 51.44 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 18:57:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.