Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038

ZMIANY:
2018-09-26 11:29:43: Dodano wynik do przetargu
2018-09-10 12:45:25: Dodano plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferety.pdf
Więcej >>>
2018-09-04 10:10:53: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
2018-08-09 12:44:34: Dodano plik dokumenty finansowe Gminy.rar
2018-08-09 12:43:07: Dodano plik SIWZ kredyt.pdf
2018-08-09 12:42:29: Dodano plik Ogłoszenie nr 602482-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. .docx

Ogłoszenie nr 602482-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 

Gmina Fredropol: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
Numer referencyjny: KI.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1.1. Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 – 2038. 1.2. Spłata kredytu w równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału wymagana w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego dany kwartał: ROK KAPITAŁ 2019 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2020 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2021 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2022 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2023 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2024 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2025 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2026 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2027 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2028 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2029 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2030 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2031 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2032 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2033 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2034 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2035 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2036 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2037 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2038 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) - kredyt w złotych polskich; 1.3. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany. 1.4. Kredyt przekazany do dyspozycji Zamawiającego ( przelewem na wskazane konto bankowe) w jednej transzy. 1.5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu. 1.6. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2038 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikającej z umowy lub jej zmian. 1.7. Spłata rat i odsetek od kredytu nastąpi począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 r. dnia 31marca 2019 do końca ostatniego kwartału 2038 r. dnia 31 grudnia 2038 roku włącznie. Gdy termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, należy przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 1.8. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 1.9. Oprocentowanie kredytu wg WIBOR 3M z dnia 12 lipca 2018 r. (stawka WIBOR 1,70% do celów wyliczenia kredytu), powiększone o ewentualną marżę Wykonawcy. 1.10. Marża banku określona w procentach musi być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 1.11. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M 1,70% z dnia 12 lipca 2018 r. + stała marża banku). 1.12. Terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kredytu. 1.13. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie zmiennej stopy, opartej na stawce WIBOR 3M. 1.14. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 1.15. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. 1.16. Spłaty odsetek dokonywane będą do ostatniego dnia kwartału. 1.17. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 1.18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i marży banku od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 1.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o zamierzonej spłacie. 1.20. Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.) 1.21. Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 3M - notowanie z dnia 12 lipca 2018 r. 1.22. Marża banku określona w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 1.23. Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 1.24. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 1.25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów i opłat i prowizji. 1.26. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie zgodnym ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. Wypłata kredytu na wniosek zamawiającego w ciągu oferowanego okresu postawienia do dyspozycji transzy kredytu bez dodatkowych kosztów opłat i prowizji. 1.27. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco. 1.28. Zamawiający wymaga dołączenie przez Wykonawcę do oferty projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek obejmującej zapisy niniejszego 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV: 


Ogłoszenie nr 602482-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 

Gmina Fredropol: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
Numer referencyjny: KI.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1.1. Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 – 2038. 1.2. Spłata kredytu w równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału wymagana w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego dany kwartał: ROK KAPITAŁ 2019 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2020 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2021 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2022 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2023 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2024 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2025 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2026 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2027 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2028 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2029 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2030 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2031 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2032 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2033 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2034 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2035 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2036 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2037 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2038 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) - kredyt w złotych polskich; 1.3. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany. 1.4. Kredyt przekazany do dyspozycji Zamawiającego ( przelewem na wskazane konto bankowe) w jednej transzy. 1.5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu. 1.6. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2038 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikającej z umowy lub jej zmian. 1.7. Spłata rat i odsetek od kredytu nastąpi począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 r. dnia 31marca 2019 do końca ostatniego kwartału 2038 r. dnia 31 grudnia 2038 roku włącznie. Gdy termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, należy przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 1.8. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 1.9. Oprocentowanie kredytu wg WIBOR 3M z dnia 12 lipca 2018 r. (stawka WIBOR 1,70% do celów wyliczenia kredytu), powiększone o ewentualną marżę Wykonawcy. 1.10. Marża banku określona w procentach musi być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 1.11. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M 1,70% z dnia 12 lipca 2018 r. + stała marża banku). 1.12. Terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kredytu. 1.13. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie zmiennej stopy, opartej na stawce WIBOR 3M. 1.14. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 1.15. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. 1.16. Spłaty odsetek dokonywane będą do ostatniego dnia kwartału. 1.17. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 1.18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i marży banku od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 1.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o zamierzonej spłacie. 1.20. Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.) 1.21. Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 3M - notowanie z dnia 12 lipca 2018 r. 1.22. Marża banku określona w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 1.23. Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 1.24. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 1.25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów i opłat i prowizji. 1.26. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie zgodnym ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. Wypłata kredytu na wniosek zamawiającego w ciągu oferowanego okresu postawienia do dyspozycji transzy kredytu bez dodatkowych kosztów opłat i prowizji. 1.27. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco. 1.28. Zamawiający wymaga dołączenie przez Wykonawcę do oferty projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek obejmującej zapisy niniejszego 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2038-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2015r., poz. 128) oraz że posiada ( aktualne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( DZ. U. z 2015r., poz. 128), a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt.1. Ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.2., 3., 4., 5. składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 10 Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Tylko na żądanie uprawnionych organów
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Data składania ofert:
2018-08-24 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-09 12:41:00
PublikującyAdmin 2018-08-09 12:41:00
Modyfikował(a) Admin 2018-09-26 11:29:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 602482-N-2018 27.80 KbPlik doc
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia 284.99 KbPlik pdf
3. Dokumenty finansowe Gminy 14.19 MBPlik rar
4. informacja o treści złożonych ofert 195.03 KbPlik pdf
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 528.67 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 27 czerwca 2019r. 10:28:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.