Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów

ZMIANY:
2018-08-13 10:50:48: Dodano wynik do przetargu
2018-08-08 09:56:08: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar robót - uzupełnienie 1.pdf
Więcej >>>
2018-08-08 09:56:08: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar robót - uzupełnienie 1.ath
2018-08-08 09:56:08: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf
2018-08-07 12:05:35: Dodano plik SIWZ skwer A. Fredry - zmiana 1.pdf
2018-08-07 12:05:35: Dodano plik Ogłoszenie nr 500188017-N-2018 z dnia 07-08-2018 r..pdf
2018-08-07 12:05:35: Dodano plik 1 zmiana treści SIWZ.pdf
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar robót.pdf
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 4 - Fredropol - SST.pdf
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik SIWZ skwer A. Fredry.pdf
2018-07-24 14:13:39: Dodano plik Ogłoszenie nr 593959-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. .pdf
Ogłoszenie nr 593959-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.
Gmina Fredropol: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym
chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000,
ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa skweru im. Aleksandra
Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w
ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
Numer referencyjny: KI.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi "Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się
dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka. Zagospodarowanie centrum Fredropola - poprzez
zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury, skwerami zieleni z
nasadzeniami krzewów, chodnikami betonowymi, ławkami, pojemnikami na śmieci,
miejscami obsługi rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, wiatami,
sanitariatami wraz z instalacją elektryczną i wodno - kanalizacyjną.
Nieruchomość jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi. Na terenie działek
znajdują się chodniki i place z betonowej kostki brukowej oraz dwie wiaty
przystankowe. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone częściowo do
wycięcia wg. zgłoszenia Inwestora. Teren działek jest nieogrodzony. Na zakres
prac składa się: - Budowę budynku obsługi podróżnych mieszczącego wiatę
przystankową i sanitariaty, - Budowę wiaty dla obsługi rowerzystów z punktem
postoju i serwisu rowerów, - Budowę utwardzonych placów, ciągów pieszo-jezdnych
i skwerków z zielenią urządzoną, - Budowę obiektów małej architektury. Na
terenie projektuje się nowy układ ciągów pieszych i placów utwardzonych o
nawierzchni z betonu posadzkowego na uwarstwionej podbudowie z kruszywa
naturalnego. DANE BILANSOWE TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ - Powierzchnia
działki nr 222/4 i 222/5 - 0,17 ha - Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatów
- 102,3 m2 - Powierzchnia terenów utwardzonych - 320 m2 - Powierzchnia terenów
zielonych - 153 m2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - Powierzchnia
zabudowy -102,3 m2 - Powierzchnia użytkowa - 25,74 m2 - Wymiary obiektu w
rzucie- 13,80x7,40 m Wysokość obiektu od poziomu terenu - 3,75m (budynek
parterowy) Rozaj robór: - Roboty ziemne - Roboty rozbiórkowe - Budynek - stan
surowy - Budynek - elewacja i dach - Budynek - wykończenie - Budynek -
wyposażenie - Wiata - Chodniki i tereny zielone - Płyta betonowa - Powierzchnia
zieleńca - Siedziska - Instalacje sanitarne wodno - kanalizacyjne - Instalacje
wentylacji mechanicznej - Instalacje elektryczne i oświetleniowe.
Ogłoszenie nr 593959-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.
Gmina Fredropol: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym
chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000,
ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa skweru im. Aleksandra
Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w
ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
Numer referencyjny: KI.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi "Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się
dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka. Zagospodarowanie centrum Fredropola - poprzez
zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury, skwerami zieleni z
nasadzeniami krzewów, chodnikami betonowymi, ławkami, pojemnikami na śmieci,
miejscami obsługi rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, wiatami,
sanitariatami wraz z instalacją elektryczną i wodno - kanalizacyjną.
Nieruchomość jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi. Na terenie działek
znajdują się chodniki i place z betonowej kostki brukowej oraz dwie wiaty
przystankowe. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone częściowo do
wycięcia wg. zgłoszenia Inwestora. Teren działek jest nieogrodzony. Na zakres
prac składa się: - Budowę budynku obsługi podróżnych mieszczącego wiatę
przystankową i sanitariaty, - Budowę wiaty dla obsługi rowerzystów z punktem
postoju i serwisu rowerów, - Budowę utwardzonych placów, ciągów pieszo-jezdnych
i skwerków z zielenią urządzoną, - Budowę obiektów małej architektury. Na
terenie projektuje się nowy układ ciągów pieszych i placów utwardzonych o
nawierzchni z betonu posadzkowego na uwarstwionej podbudowie z kruszywa
naturalnego. DANE BILANSOWE TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ - Powierzchnia
działki nr 222/4 i 222/5 - 0,17 ha - Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatów
- 102,3 m2 - Powierzchnia terenów utwardzonych - 320 m2 - Powierzchnia terenów
zielonych - 153 m2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - Powierzchnia
zabudowy -102,3 m2 - Powierzchnia użytkowa - 25,74 m2 - Wymiary obiektu w
rzucie- 13,80x7,40 m Wysokość obiektu od poziomu terenu - 3,75m (budynek
parterowy) Rozaj robór: - Roboty ziemne - Roboty rozbiórkowe - Budynek - stan
surowy - Budynek - elewacja i dach - Budynek - wykończenie - Budynek -
wyposażenie - Wiata - Chodniki i tereny zielone - Płyta betonowa - Powierzchnia
zieleńca - Siedziska - Instalacje sanitarne wodno - kanalizacyjne - Instalacje
wentylacji mechanicznej - Instalacje elektryczne i oświetleniowe
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6
45310000-3
77211400-6
45330000-9
45200000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub
uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca
wykaże, że wykonał conajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o
wartości minimum 100 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby
posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby,
które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym
zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3)
oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca wykaże, że
wykonał conajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości
minimum 100 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby
posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby,
które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym
zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać
następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących
wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać
oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z
osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 4)
Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w
pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w VII.5 składane są przez tego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. 10 Postanowienia dotyczące składanych w
niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy,
Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty,
inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki,
składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego
niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11 Postanowienia
dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli
wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy
dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na
zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie
zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu
do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości
przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych
00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej,
formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy
jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach
ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu nr rachunku: 94 9093
1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Budowa skweru im. Aleksandra
Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" 5.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬ wego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w
formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie,
gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w
niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia
przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium
obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą
być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego
w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a) niekorzystne
warunki atmosferyczne ( opady deszczu, roztopy, nawodnienie gruntu, przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac, w tym
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) prace objęte umową
zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3. Zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin
realizacji zamówienia. 4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2018-08-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-10 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-24 14:11:00
PublikującyAdmin 2018-07-24 14:12:04
Modyfikował(a) Admin 2018-08-13 10:50:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 593959-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. 54.64 KbPlik pdf
2. SIWZ skwer A. Fredry 243.55 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 20.01 KbPlik txt
4. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 49.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 126.90 KbPlik pdf
6. załącznik nr 4 - Fredropol - SST 76.59 KbPlik pdf
7. załącznik nr 5 - przedmiar robót 8.02 MBPlik pdf
8. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 13.42 MBPlik rar
9. 1 zmiana treści SIWZ 53.03 KbPlik pdf
10. Ogłoszenie nr 500188017-N-2018 z dnia 07-08-2018 r. 112.33 KbPlik pdf
11. SIWZ skwer A. Fredry - zmiana 1 243.58 KbPlik pdf
12. Wyjaśnienia treści SIWZ 1 1.12 MBPlik pdf
13. załącznik nr 5 - przedmiar robót - uzupełnienie 1 89.59 KbPlik txt
14. załącznik nr 5 - przedmiar robót - uzupełnienie 1 904.14 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 11:17:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.