Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap

ZMIANY:
2018-05-04 11:55:28: Dodano wynik do przetargu
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik UMOWA WZÓR.PDF
Więcej >>>
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik UG Fredropol STWiORB.PDF
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Projekt instalacji - teletechnika.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 544496-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. .pdf
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Konstrukcja.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Instalacje.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Geologia.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Przedmiary.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Architektura.rar
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap
 
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
Budowa budynku o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo-administracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową istniejącego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa budynku gospodarczego o garaż dwustanowiskowy na działkach nr ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol.
 
ETAP I - stan surowy zamknięty - zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną, stanowiące integralną część SIWZ – załącznik nr 4, 5 i 6.
 
- Roboty ziemne
- Konstrukcja
- Ściany murowane, ścianki działowe
- Izolacje
- Dachy
- Stolarka i ślusarka
- Garaż
- Zagospodarowanie terenu
- Instalacje wod. - kan.
- Instalacja hydrantowa
- Studnia głębinowa
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI, KUBATURY, WYMIARÓW
Całkowita powierzchnia użytkowa 678,20 m2
Kubatura 2753,00 m3
Szerokość elewacji frontowej 28,75 m
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,70 m
Całkowita wysokość budynku 11,89 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
 
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 
6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 
6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych  podwykonawców. 
 
6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 
6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
8. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
 
8.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone w pkt. 8.2. niniejszej specyfikacji.
 
8.2 Zgodnie z art.29 ust. 3a. PZP Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu niniejszego zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli charakter tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
 
9 Wymagania organizacyjne
 
Wykonawca zobowiązany jest do:
- protokolarnego przyjęcia frontu robót,
- utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót,
- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
- zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy,
- porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do  terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 
10 Wymagania dot. gwarancji
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 6 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV niniejszej SIWZ.
 
Nr sprawy ; KI.271.3.2018
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Fredropol
A d r e s :
37-734  Fredropol
Tel./ fax. 0-16 671 98 18
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap
 
   
 
 
 
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp


Zatwierdzam do stosowania : Wójt Gminy Fredropol
 
Mariusz Śnieżek

Fredropol, 2018-04-13
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: KI.271.3.2018.
Nazwa zadania: Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap
 
I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
 
Nazwa zamawiającego               Gmina Fredropol
Adres zamawiającego                Fredropol 15
Kod Miejscowość                      37-700Fredropol 15
Telefon:                                      16-671 98 17
Faks:                                           16-671 98 18 w.12
adres strony internetowej           www.fredropol.pl
adres poczty elektronicznej        sekretariat@fredropol.pl
Godziny urzędowania:               7.00 - 15.00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
 
1.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)      Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126),
2)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
3)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
         4)     Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).
 
2.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3.   Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap
 
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
Budowa budynku o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo-administracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową istniejącego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa budynku gospodarczego o garaż dwustanowiskowy na działkach nr ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol.
 
ETAP I - stan surowy zamknięty - zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną, stanowiące integralną część SIWZ – załącznik nr 4, 5 i 6.
 
- Roboty ziemne
- Konstrukcja
- Ściany murowane, ścianki działowe
- Izolacje
- Dachy
- Stolarka i ślusarka
- Garaż
- Zagospodarowanie terenu
- Instalacje wod. - kan.
- Instalacja hydrantowa
- Studnia głębinowa
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI, KUBATURY, WYMIARÓW
Całkowita powierzchnia użytkowa 678,20 m2
Kubatura 2753,00 m3
Szerokość elewacji frontowej 28,75 m
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,70 m
Całkowita wysokość budynku 11,89 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
 
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 
6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 
6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych  podwykonawców. 
 
6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 
6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
8. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
 
8.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone w pkt. 8.2. niniejszej specyfikacji.
 
8.2 Zgodnie z art.29 ust. 3a. PZP Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu niniejszego zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli charakter tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
 
9 Wymagania organizacyjne
 
Wykonawca zobowiązany jest do:
- protokolarnego przyjęcia frontu robót,
- utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót,
- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
- zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy,
- porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do  terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 
10 Wymagania dot. gwarancji
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 6 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV niniejszej SIWZ.
 
IV. Termin wykonania zamówienia
 
 
wymagany termin wykonania zamówienia do:
 
28.02.2019
 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)         nie podlegają wykluczeniu;
2)         spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 
2)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
3)         zdolności technicznej lub zawodowej,
 
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
 
-Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 000 000,00 brutto PLN, wraz  z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 
Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj:  osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą  co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą.
 
 
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
 
1)   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
 
2)   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 
3)   Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
4)   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:
 
a.   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b.   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 
 
4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
5 Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
 
VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
 
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.
 
5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
7. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 
 1. jest niezgodną z ustawą.
 
 1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
 
11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
 
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 
 
 
 
 
 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   
 
3) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 
 1. Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę
 
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
 
 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
 1. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 
 1. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 
 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 
5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
 
 
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
 
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 000 000,00 brutto PLN, wraz  z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 
Wykonawca wykaże, że zapewnia osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj:  osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą  co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą,
 
4 Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.5 nie są dołączane do oferty.
 
7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
 
a) punkcie VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) a) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w VII.2 ppkt. 1), składa  dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 
4)  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 
8 W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
 
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie.
 
4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 
10 Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
 
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
 
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
 
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
 
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
11 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:
 
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2).
 
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:
 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
 
3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
 
 
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
 
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, , przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.
 
 • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego:
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -sekretariat@fredropol.pl; skatek@fredropol.pl
 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
 
stanowisko           Kierownik Referatu Inwestycji
imię i nazwisko     Sebastian Kątek        
tel.                        16-671 98 17 w 24    
fax.                       ------   
w terminach          godz. pomiędzy 9.30 a 12.30
 
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
 
stanowisko           Inspektor
imię i nazwisko     Janina Hurkacz          
tel.                        16-671 98 17 w 10    
fax.                       ----      
w terminach          godz. pomiędzy 7.00 a 15.00
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
1)   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
 
2)   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 
3)   Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
 
4)   Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl.
 
5)   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 
      6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców jednak zaleca się aby oferenci zapoznali się z miejscem i warunkami wykonywania zamówienia w celu  prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zadania.
           
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
1)   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2)   Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl.
 
3)   Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
 
4)   Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
 
5)   Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
 
6)   Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl.
IX. Wymagania dotyczące wadium
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:
 
 
20 000,00 zł,
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
 
 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1)  w pieniądzu
2)  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3)  w gwarancjach bankowych,
4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych
5)  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
 
Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
 
z adnotacją:
 
"wadium -Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap"
 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
 
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
 
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
 
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 
X. Termin związania ofertą
 
1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
3.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
4.  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
5.  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
 
1. Przygotowanie oferty:
 
1)   Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji.
 
2)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 
3)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 
4)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 
6)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 
7)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 
8)   Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
 
9)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 
10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 
11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
 
1)   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 
2)   Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
 
3)   Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
 
4)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 
5)   Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
 
6)   Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
 
3. Sposób zaadresowania oferty:
1)   Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
 
2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
 
"Oferta - Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap"
nie otwierać przed 30.04.2018, godz. 10.15"
 
 
3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1)   Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:
 • potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
 • potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
 • oświadczenia o którym mowa w pkt. VII. 1. 2) niniejszej specyfikacji,
 • innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
 • pełnomocnictw,
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.
nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowaw art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
 
2)   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 
a.   spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
 
b.   spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
 
c.   potwierdzających brak podstaw wykluczenia
 
3)   Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
4)   Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
 
5)   Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
 
6)   Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
1. Oferty należy składać do dnia: 30.04.2018 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Fredropol
Adres zamawiającego
37-700Fredropol 15
Sekretariat - I piętro
 
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.3.
 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 30.04.2018, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Fredropol
Adres zamawiającego
37-700Fredropol 15
Sala narad Urzędu Gminy Fredropol - I piętro
 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
 
cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną w "Kosztorysie ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy  przenieść do "Formularza ofertowego".
 
Cena przedstawiona w ofercie jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie w przypadku niedoszacowania lu pominięcia istotnych czynników mających wpływ na jej wysokość.
 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 
1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 
1.2.      oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
 
1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
 
1.4.      wniesiono poprawnie wadium,
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 
 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.
 
Kryterium 1:
 
CENA – waga kryterium 60%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
 
C = (C min/C o) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
 
Kryterium 2:
 
OKRES GWARANCJI – waga kryterium 40%
Okres gwarancji minimalny możliwy do zadeklarowania – 6 lat maksymalny możliwy 10 lat.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
 
 
Okres gwarancji 6 lat – 0 punktów
Okres gwarancji 7 lat – 10 punktów
Okres gwarancji 8 lat – 20 punktów
Okres gwarancji 9 lat – 30 punktów
Okres gwarancji 10 lat – 40 punktów
 
Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:
Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości.
 
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych latach
 
Sposób przyznawania punktów:
1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,
 
2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium,
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .
 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
 
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)
 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl
 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
 
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
 
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
 
3)   w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w pkt.XVIII.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
 
 
 
 
 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % brutto ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
 
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
 
Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
 
z adnotacją
 
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I ETAP"
 
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
 
3.3) w gwarancjach bankowych,
 
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
zabezpieczenie należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego za potwierdzeniem przed podpisaniem umowy
 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.
 
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
 
 
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
 
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
 
2. Postanowienia umowy zawarto w:
 
wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik 3
 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
 
1.  Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.  Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 
3.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)    określenia warunków udziału w postępowaniu,
 
2)    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 
3)    odrzucenia oferty odwołującego.
 
4)    opisu przedmiotu zamówienia
 
5)    wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
 
 
 
 
4.  W przypadku:
 
1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
 
2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
 
5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 
6.  Odwołanie wnosi się w terminie:
 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
 
2)    10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
 
7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl.
 
8.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
9.  Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 
1)    15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
2)    1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
 
 
 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 
11.      Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 
12.      Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
 
13.      W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 
14.      W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
 
15.      Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy
 
16.      Kopię odwołania zamawiający:
 
1)    przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 
2)    zamieści również na stronie internetowej - www.bip.fredropol.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 
17.      Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
 
18.      Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 
 
 
19.      Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
 
20.      Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
 
21.      Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
 
 
 
XIX. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 
1)   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek
 
2)   przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 
3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).
 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
 
XX. Załączniki
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
 
 
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Przedmiary Robót
6. Dokumentacja Techniczna
 
 
 
 
 
____________________________________
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol
 

 
Data składania ofert:
2018-04-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-30 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-13 07:20:00
PublikującyAdmin 2018-04-13 07:20:00
Modyfikował(a) Admin 2018-05-04 11:55:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Architektura 4.49 MBPlik rar
2. Dokumentacja projektowa - Przedmiary 2.93 MBPlik rar
3. Geologia 14.05 MBPlik rar
4. Instalacje 1.44 MBPlik rar
5. Konstrukcja 5.07 MBPlik rar
6. Ogłoszenie nr 544496-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. 143.66 KbPlik pdf
7. Projekt instalacji - teletechnika 7.76 MBPlik rar
8. SIWZ wraz z załącznikami 333.19 KbPlik pdf
9. UG Fredropol STWiORB 932.71 KbPlik pdf
10. UMOWA WZÓR 98.15 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 18:30:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.