Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap

ZMIANY:
2018-04-16 12:49:58: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2018-03-23 14:58:28: Dodano plik Geologia.zip
Więcej >>>
2018-03-23 14:58:28: Dodano plik Konstrukcja.zip
2018-03-23 14:58:28: Dodano plik Architektura.zip
2018-03-23 14:58:28: Dodano plik Instalacje.zip
2018-03-23 14:55:00: Dodano plik UG Fredropol STWiORB.pdf
2018-03-23 14:55:00: Dodano plik Projekt instalacji - teletechnika.zip
2018-03-23 14:48:38: Usunięto plik Dokumentacja projektowa - Prokekt Budowlano Wykonawczy.rar
2018-03-23 14:40:33: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Prokekt Budowlano Wykonawczy.rar
2018-03-23 14:37:22: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2018-03-23 14:35:45: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Przedmiary.rar
2018-03-23 14:35:11: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf
 Przedmiot zamówienia
stanowi Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej,
oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z
zagospodarowaniem terenu - I Etap Ogólna charakterystyka obiektów
lub robót Budowa budynku o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowoadministracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową istniejącego
Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa
budynku gospodarczego o garaż dwustanowiskowy na działkach nr
ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol. ETAP I - stan surowy zamknięty
- zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną, stanowiące
integralną część SIWZ – załącznik nr 4, 5 i 6. - Roboty ziemne -
Konstrukcja - Ściany murowane, ścianki działowe - Izolacje - Dachy -
Stolarka i ślusarka - Garaż - Zagospodarowanie terenu - Instalacje
wod. - kan. - Instalacja hydrantowa - Studnia głębinowa - Przebudowa
sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI,
KUBATURY, WYMIARÓW Całkowita powierzchnia użytkowa
678,20 m2 Kubatura 2753,00 m3 Szerokość elewacji frontowej 28,75
m Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,70 m Całkowita
wysokość budynku 11,89 m

 
Gmina Fredropol: Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji
kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu
wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób
należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2
Ogłoszenie nr 535855-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.

ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający
powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer
identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do
narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.fredropol.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
operator pocztowy, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych
narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa
Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo -
administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I
Etap

Numer referencyjny: KI.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie
następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej,
oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z
zagospodarowaniem terenu - I Etap Ogólna charakterystyka obiektów
lub robót Budowa budynku o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowoadministracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową istniejącego
Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa
budynku gospodarczego o garaż dwustanowiskowy na działkach nr
ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol. ETAP I - stan surowy zamknięty
- zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną, stanowiące
integralną część SIWZ – załącznik nr 4, 5 i 6. - Roboty ziemne -
Konstrukcja - Ściany murowane, ścianki działowe - Izolacje - Dachy -
Stolarka i ślusarka - Garaż - Zagospodarowanie terenu - Instalacje
wod. - kan. - Instalacja hydrantowa - Studnia głębinowa - Przebudowa
sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI,
KUBATURY, WYMIARÓW Całkowita powierzchnia użytkowa
678,20 m2 Kubatura 2753,00 m3 Szerokość elewacji frontowej 28,75
m Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,70 m Całkowita
wysokość budynku 11,89 m
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261100-5
45261210-9
45262522-6
45262300-4
45331100-7
45332200-5
45332300-6
45410000-4
45430000-0
45450000-6
45232440-8
45310000-3
32412100-5
50332000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia)
:
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów
– szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na
jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,
na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-02-28
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości -Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty

budowlane o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 000
000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że
zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj: osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję
Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co
najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji
o podstawie do dysponowania ta osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 000
000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2) wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca wykaże, że zapewnia osoby posiadające
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub
osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z
doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w
podanym zakresie, z podaniem informacji o podstawie do
dysponowania tą osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -
III.6)

W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka
cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna
być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo /
upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie -
należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna
zawierać oświadczenie o którym mowa w SIWZ pkt. VII.1. ppkt.
.2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty
wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 4) Dokumenty i
oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których
mowa w SIWZ pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno.
Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w VII.5
składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu. 10 Postanowienia dotyczące składanych w
niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1)
Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby,
Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty,
inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Oferta, wszystkie
wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie,
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11
Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów
udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o

którym mowa w SIWZ pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy
dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na
zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 3)
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie
zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 -
4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium
dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł,
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)
w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w
gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu nr rachunku: 94 9093
1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Rozbudowa
Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej,
biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z
zagospodarowaniem terenu - I Etap" 5. Wadium wniesione w
pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe
zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium
wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
banko¬ wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium
wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie,
gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony
gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty
jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy)
oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie
wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych
zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog
konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy
ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu
zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów
dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie
prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem
aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w
trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji
elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,
rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia
liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę
etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas
dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne
wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert

podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w
licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich
trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych
zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w: wzorze
umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik 3 1. Wszelkie
zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie

aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.
Zgodnie z art. 144 pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie
zamówienia publicznego w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania
zamówienia z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne (
opady deszczu, roztopy, nawodnienie gruntu, przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac, w
tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) prace
objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od wykonawcy, 3. Zaistnienia konieczności wykonania
robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na
termin realizacji zamówienia. 4. Zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-05-12 okres w dniach: 30
(od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 
Data składania ofert:
2018-04-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-12 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-23 14:25:00
PublikującyAdmin 2018-03-23 14:25:00
Modyfikował(a) Admin 2018-04-16 12:49:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf 192.57 KbPlik pdf
2. Dokumentacja projektowa - Przedmiary.rar 2.93 MBPlik rar
3. SIWZ wraz z załącznikami.pdf 17.50 MBPlik pdf
4. Projekt instalacji - teletechnika 7.84 MBPlik zip
5. UG Fredropol STWiORB 932.71 KbPlik pdf
6. Instalacje 1.45 MBPlik zip
7. Architektura 4.51 MBPlik zip
8. Konstrukcja 5.16 MBPlik zip
9. Geologia 14.79 MBPlik zip
10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 339.90 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 03:00:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.