XXII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33, 354/35, 354/37, 354/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33, 354/35, 354/37, 354/38
 
Fredropol, dnia 11.01.2018 r.
GN.6840.8.1.15.16.17.18
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza XXII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Huwniki
PR1P/00102591/4
354/30 0,3054 1 980,00 19 800,00 09:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi z drogi powiatowej Bircza Huwniki Nowe Sady. Lz-PsVI -0,2784 ha N -0,0270 ha
Huwniki
PR1P/00102591/4
354/33 0,3824 2 470,00 24 700,00 09:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi z drogi powiatowej Bircza Huwniki Nowe Sady. Lz-Ps VI- 0,3824
Huwniki
PR1P/00102591/4
354/35 0,4907 3 250,00 32 500,00 10:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi z drogi powiatowej Bircza Huwniki Nowe Sady. RVI -0,0332 ha PsV 0,4575 ha
 
Huwniki
PR1P/00102591/4
 
354/37 0,3039 1 980,00 19 800,00 10:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi z drogi powiatowej Bircza Huwniki Nowe Sady. RVI -0,0142 ha PsV 0,0067 ha LzV 0,2830 ha
 
Huwniki
PR1P/00102591/4
 
354/38 0,3020 1 980,00 19 800,00 11:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi z drogi powiatowej Bircza Huwniki Nowe Sady. PsV 0,0033 ha LzV 0,2987 ha
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Przetargi odbędą się w dniu 12.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 07.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 21.09.2015 r., 22.10.2015 r., 30.11.2015 r., 04.01.2016 r., 05.02.2016 r., 16.03.2016 r., 26.04.2016 r., 21.06.2016 r., 26.07.2016 r., 14.09.2016 r., 19.10.2016 r., 30.11.2016 r., 11.01.2017 r., 15.02.2017 r., 29.03.2017 r., 15.05.2017 r., 17.07.2017 r., 11.09.2017 r., 16.10.2017 r., 24.11.2017 r., 02.01.2018 r.UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)
 
Otrzymują:
1.Sołtysi poszczególnych miejscowości
2.Tablica ogłoszeń + Internet
3. a/a
 
 
Data składania ofert:
2018-02-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-07 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-01-11 10:17:00
PublikującyAdmin 2018-01-11 10:17:00

Rejestr zmian