Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
2017-09-25 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2018 r.

ZMIANY:
2017-10-12 13:43:54: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2017-10-12 13:42:10: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2017-10-09 07:30:00: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2017-10-02 11:31:12: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
2017-09-25 13:45:26: Dodano plik Ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadó komunalnych z terenu Gminy Fredropol w 2018 r.pdf
2017-09-25 13:45:26: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-09-25 13:45:26: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
Ogłoszenie nr 592832-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.fredropol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2018 r.
Numer referencyjny: KI.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1. Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000 ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4172 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3793 osób, w zabudowie wielorodzinnej 379 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1337, z czego ; - selektywne gromadzenie odpadów - 776 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 561 gospodarstw, Część II zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe. 2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas dwóch imprez gminnych w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego , o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów: Szkło, Plastik – max 4 razy w roku Papier – max 2 razy w roku Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 11.08.2017r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2017r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2017r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 14.08.2017r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2017r. – odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynek UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. 7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2018 przewiduje się do wywiezienia z obiektów wskazanych w niniejszym punkcie: - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, oraz 35 pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 1100 litrów i 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo-transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia.

 
Data składania ofert:
2017-10-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-06 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-09-25 13:42:00
PublikującyAdmin 2017-09-25 13:42:00
Modyfikował(a) Admin 2017-10-12 13:43:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z załącznikami 24.75 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 86.79 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadó komunalnych z terenu Gminy Fredropol w 2018 r 193.84 KbPlik pdf
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf 2.95 MBPlik pdf
5. Informacja o treści złożonych ofert 463.07 KbPlik pdf
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.61 MBPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.07 MBPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 22 września 2018r. 07:30:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.