Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000-0+350

ZMIANY:
2015-10-05 12:42:34: Dodano plik Specyfikacja drogi Fredropol 2015.pdf
2015-10-05 12:42:34: Dodano plik przedmiar.pdf
Więcej >>>
2015-10-05 12:42:34: Dodano plik Ogłoszenie Fredropol Drogi.pdf
2015-10-05 12:42:34: Dodano plik SST.zip

Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000-0+350
Numer ogłoszenia: 261482 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000-0+350.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ; Remont dróg gminnych w Fredropolu dz nr 393 km 0+000-1+720 ; Roboty nawierzchniowe ; - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 100,00 t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 6 020,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 6 020,00 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 1 720,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 1 720,00 m2, dz nr 393 km 1+720-2+110 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1 755,00 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 1 755,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 1 365,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 1 365,00 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 390,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 390,00 m2, dz nr 400 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 497,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 497,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 362,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 362,50 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 140,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 140,00 m2, Przełom ; - roboty ziemne - 70,00 m3, - podbudowa - 175,00 m2, - sączki poprzeczne - 8,00 m, dz nr 399 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 382,50 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 382,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 382,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 318,75 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 318,75 m2, Przełom ; - roboty ziemne - 30,00 m3, - podbudowa - 75,00 m2, dz nr 52/5, 391/1, 394 km 0+000-1+150 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 557,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 557,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 407,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 407,50 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 150,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 115,00 m2, Nawierzchnia zjazdy - roboty ziemne - 4,50 m3, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 30,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 30,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 30,00 m2, dz nr 52/5, 391/1, 394 km 0+150-0+350 ; Roboty ziemne - 354,37 m2, Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 708,75 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 708,75 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 708,75 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 511,25 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 511,25 m2, Pobocza ; - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 62,50 m2, Nawierzchnia zjazdy - roboty ziemne - 1,50 m3, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 10,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 10,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 10,00 m2, Szczegółowy zakres prac określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja realizowana przy udziale środków Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi..


Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000-0+350
Numer ogłoszenia: 261482 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000-0+350.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ; Remont dróg gminnych w Fredropolu dz nr 393 km 0+000-1+720 ; Roboty nawierzchniowe ; - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 100,00 t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 6 020,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 6 020,00 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 1 720,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 1 720,00 m2, dz nr 393 km 1+720-2+110 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1 755,00 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 1 755,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 1 365,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 1 365,00 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 390,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 390,00 m2, dz nr 400 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 497,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 497,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 362,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 362,50 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 140,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 140,00 m2, Przełom ; - roboty ziemne - 70,00 m3, - podbudowa - 175,00 m2, - sączki poprzeczne - 8,00 m, dz nr 399 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 382,50 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 382,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 382,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 318,75 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 318,75 m2, Przełom ; - roboty ziemne - 30,00 m3, - podbudowa - 75,00 m2, dz nr 52/5, 391/1, 394 km 0+000-1+150 ; Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 557,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 557,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 407,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 407,50 m2, Pobocza ; - mechaniczne ścinanie poboczy - 150,00 m2, - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 115,00 m2, Nawierzchnia zjazdy - roboty ziemne - 4,50 m3, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 30,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 30,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 30,00 m2, dz nr 52/5, 391/1, 394 km 0+150-0+350 ; Roboty ziemne - 354,37 m2, Roboty nawierzchniowe ; - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 708,75 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 708,75 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 708,75 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 511,25 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 511,25 m2, Pobocza ; - pobocza z kruszyw łamanych gr. 8,0 cm, szer. 0,50 m, - 62,50 m2, Nawierzchnia zjazdy - roboty ziemne - 1,50 m3, - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 10,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr.4 cm - 10,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr.4 cm - 10,00 m2, Szczegółowy zakres prac określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja realizowana przy udziale środków Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium wynosi 10 000,00 zł. ( słownie złotych ; dziesięć tysięcy 00/100) 1) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert, 2) Wadium może być wniesione w formach zgodnie z art.45 ust. 6. ustawy Pzp. 3) W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto ; BS w Dynowie nr ; 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze, o wartości min. 500 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: złożą oświadczenie że osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o obowiązku podatkowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fredropol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Data składania ofert:
2015-10-20 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-10-20 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2015-10-05 12:40:00
PublikującyAdmin 2015-10-05 12:40:00
Modyfikował(a) Admin 2015-10-05 12:42:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SST 1.05 MBPlik zip
2. Ogłoszenie Fredropol Drogi 178.41 KbPlik pdf
3. przedmiar 1.10 MBPlik pdf
4. Specyfikacja drogi Fredropol 2015 594.23 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 10:51:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.