Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL”.
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL


 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Fredropol 15
1.5.2.) Miejscowość: Fredropol
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5758e622-c090-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127360/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 12:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/ z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje
wyłącznie przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
https://miniportal.uzp.gov.pl/, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KI.271.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU
UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL”.
2. Zakres zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
ZAKRES PODSTAWOWY:
1.1. Prace przygotowawcze (w tym montaż urządzenia do ujęcia wód leczniczych, droga technologiczna dojazdowa, plac
budowy) – zgodnie z Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych.
1.2. Uzyskanie przez Wykonawcę wierceń wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji.
1.3. Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu.
1.4. Wiercenie otworu F1– zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót
geologicznych..
1.5. Badania hydrogeologiczne.
1.6. Badania geofizyczne.
1.7. Zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja powstałych w trakcie wiercenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
i testów odpadów.
1.8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.Miejsce składania ofert: Gmina Fredropol - https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Fredropol 15
1.5.2.) Miejscowość: Fredropol
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5758e622-c090-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127360/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 12:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/ z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje
wyłącznie przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
https://miniportal.uzp.gov.pl/, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KI.271.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU
UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL”.
2. Zakres zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
ZAKRES PODSTAWOWY:
1.1. Prace przygotowawcze (w tym montaż urządzenia do ujęcia wód leczniczych, droga technologiczna dojazdowa, plac
budowy) – zgodnie z Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych.
1.2. Uzyskanie przez Wykonawcę wierceń wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji.
1.3. Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu.
1.4. Wiercenie otworu F1– zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót
geologicznych..
1.5. Badania hydrogeologiczne.
1.6. Badania geofizyczne.
1.7. Zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja powstałych w trakcie wiercenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
i testów odpadów.
1.8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
ZAKRES OPCJONALNY:
a. Prace przygotowawcze (w tym montaż urządzenia do ujęcia wód leczniczych, droga technologiczna dojazdowa, plac
budowy) – zgodnie z „Projektem robót geologicznych” oraz „Dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych”.
b. Uzyskanie przez Wykonawcę wierceń wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji.
c. Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu.
d. Wiercenie otworu F1 – zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych” oraz „Dodatkiem nr 1 do projektu robót
geologicznych”.
e. Badania hydrogeologiczne.
f. Badania geofizyczne.
g. Zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja powstałych w trakcie wiercenia i
testów odpadów.
h. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy i zamontuje głowicę eksploatacyjną oraz pompę wgłębną.
2) W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust.
1 PZP. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej;
a. Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części;
b. Szczegółowy zakres zamówienia objęty prawem opcji obejmuje prace opisane w Projekcie robót geologicznych i Dodatku
nr 1 do projektu robót geologicznych, ujęte w Kosztorysie ofertowym jako (ETAP 1+ETAP 2.1.+ETAP 2.2.+ETAP 2.3.+ETAP
2.4.+ETAP 2.5.+ETAP 2.6.+ETAP 2.7.+ETAP 2.8) ;
c. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie
przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Zamawiającego;
d. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od
Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego zakres prac podlegających realizacji w ramach
przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
e. Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji mieści się w terminie realizacji umowy określonym w Rozdziale 3
SWZ;
f. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją określone są w Kosztorysie
ofertowym (zakres opcjonalny), oraz pozostają niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
g. Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować realizację prac do
szacowanej wartości określonej w kosztorysie ofertowym;
h. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia w trakcie realizacji prac objętych niniejszą umową
warunków określonych w Projekcie robót geologicznych i dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
cena brutto (z VAT),
okres gwarancji,
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi
powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez
Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KG – Okres gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3.1.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1444 ze zm. - „KK”),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia pracy małoletnim cudzoziemcom, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2020 poz. 2023 ze zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.
286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie
wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach,
o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze
zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt.1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że,
że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co
najmniej jeden otwór wiertniczy ujmujący wody o głębokości co najmniej 200 m MD.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a. jedną osobę posiadającą uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Wykonującego Roboty Geologiczne, posiadającą
kwalifikacje do wykonywania tych czynności potwierdzone świadectwem wydanym przez dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zgodnie z art. 58 Prawa geologicznego i górniczego
(Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05),
b. jedną osobą posiadającą kwalifikacje dozoru wyższego w specjalności wiertniczej potwierdzone świadectwem wydanym
przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zgodnie z art. 58 Prawa
geologicznego i górniczego (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05),
c. jedną osobą posiadającą kwalifikacje dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w specjalności wiertniczej świadectwem
wydanym w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego albo Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego zgodnie z art. 58 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05).
d. jedną osobą posiadającą kwalifikacje potwierdzone wydaniem ważnego świadectwa ukończenia kursu
przeciwerupcyjnego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i
podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale 7.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP.
9. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP
może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie niepodlegania
wykluczeniu:
1.1.a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ).
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę nie
mniejszą niż 300 000,00 zł.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie na podstawie art.126 ust.1
ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
zakresie niepodlegania wykluczeniu:
1.1.a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ).
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę nie
mniejszą niż 300 000,00 zł.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie na podstawie art.126 ust.1
ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
1.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1.1) pieniądzu;
1.2) gwarancjach bankowych;
1.3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
1.4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
w tytule przelewu:
KI.271.3.2022
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego.
5. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art.
226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów z rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Szczegółowy opis w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; w takiej
sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna;
2) wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą
ulec te zapisy umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych okoliczność będzie relewantne. Powyższa zmiana nie
może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
3) Strony zawrą aneks do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych –
w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zawarcie ww. aneksu jest relewantne, w tym dotyczące
wysokości wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy,
4) wystąpią okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, a które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy.
W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie,
5) Strony zawrą aneks do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w takiej
sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zawarcie ww. aneksu jest relewantne, w tym dotyczące wysokości
wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy
6) zaistnieją okoliczności opisane w §5 ust. 10 niniejszej umowy skutkujące zmianą zakresu umowy opisanego w §1 ust. 2
oraz zmianą wysokości wynagrodzenia (o wartość niezrealizowanych/zaniechanych/zamiennych/dodatkowych) elementów
przedmiotu umowy,
Szczegółowy opis w SWZ - postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Gmina Fredropol - https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-05 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Data składania ofert:
2022-05-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-05 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-04-20 13:24:00
PublikującyAdmin 2022-04-20 13:31:02
Modyfikował(a) Admin 2022-04-20 13:32:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 2022_BZP 00127360_01 180.88 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 07 czerwca 2023r. 10:49:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.