Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2021 r.

ZMIANY:
2020-11-27 10:23:20: Dodano plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-11-17 13:15:18: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik wyjaśnienia siwz.pdf
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik SIWZ odpady w roku2021 v2.pdf
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540225967-N-2020 z dnia 13.11.2020.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 6 - RODO.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 5b - umowa dla części II 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 5a - umowa dla części I 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik SIWZ odpady w roku 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r..pdf
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w
2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2021 r.
Numer referencyjny: KI.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie
podzielone na części - opis w załącznikach dot. poszczególnych części zamówienia
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w
2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2021 r.
Numer referencyjny: KI.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie
podzielone na części - opis w załącznikach dot. poszczególnych części zamówienia
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Fredropol.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować
specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma
samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej
jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania
odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: - trwale i
czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu
odbierającego odpady komunalne, - być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów, - ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady, - być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie
terenu po opróżnieniu pojemników - w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne -
odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania
poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. w przypadku awarii pojazdu Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach W celu realizacji przedmiotu
umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą
magazynowotransportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy
instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4
pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r.
poz.1454 z pozn. zm.) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) oświadczenie wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik
nr 4 wykaz sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych części
zamówienia od I do II w wysokości: 1. dla części nr I zamówienia w wysokości: 1 000,00 zł, słownie:
jeden tysiąc zł. 2. dla części nr II zamówienia w wysokości:1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 3.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w
gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie filia Fredropol
nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2021. - część I zamówienia" oraz "wadium -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w roku 2021. - część II
zamówienia" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono
na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie
wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium
wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału,
razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący
formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji
form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w
przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie
wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część I zamówienia - Cena 60,00
Część I zamówienia - Liczba samochodów wykorzystywanych do realizacji zamówienia
spełniająca standardy emisji spalin E5
40,00
Część II zamówienia - Cena 60,00
Część II zamówienia - Zapewnienie 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z
ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach
gminy Fredropol
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a. zmiany korzystniejszej
dla Zamawiającego zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie
Wykonawcy, b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, c. zmiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub
Wykonawcy. 2. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi na: a)
niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof)
utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie
okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie
pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę
harmonogramu ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły
wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być
udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek korzystniejszej dla Zamawiającego
zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
nr:
1 Nazwa:
część I zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Fredropol w 2021 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie
zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których
zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości
zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol
obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000 ha obejmuje 24
miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice,
Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice,
Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze,
Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi
deklaracjami na dzień 30.09.2020r.) wynosi 3 956 osoby, z czego: - w zabudowie jednorodzinnej 3582 osób,
- w zabudowie wielorodzinnej 374 osób Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna
liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami na dzień 30.09.2020r.) wynosi 1356, z
czego ; - liczba gospodarstw posiadających kompostownik na bioodpady wynosi – 692 liczba mieszkańców
– 2150. W roku 2020 na terenie całej gminy Fredropol odbywa się selektywne gromadzenie odpadów od
wszystkich mieszkańców. 4. Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w
czasie trwania zamówienia na 2021 roku, to około 883 Mg odpadów komunalnych. Do określenia
szacunkowej masy odpadów, przyjęto średnią miesięczną ilość odebranych odpadów w gminie Fredropol w
ciągu 12 miesięcy 2019 roku, która wynosi 73,58 Mg. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych
w sprawozdaniach przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.
Wyliczenie: 883 Mg za rok 2019 :12 m-cy = 73,58 Mg (średnia miesięczna). Podana ilość odbioru odpadów
stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej
ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie
pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. 5. Odpady komunalne segregowane i niesegregowane
powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych do
tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia
technicznego i sanitarnego transport. 6. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób
wyodrębniony od odpadów zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania
poszczególnych rodzajów odpadów. 7. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany
pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. 8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów z budynków nieruchomości zamieszkałych: 1) Niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
gromadzone w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością - co najmniej raz na dwa tygodnie,
w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z budynków
wielolokalowych (osiedla) nie może być rzadsza niż raz na tydzień, tj.: przez okres siedmiu miesięcy w
ośmiu miejscowościach, czyli dodatkowo jeszcze w łącznej ilości 15 razy w tym okresie. 2) Segregowanych
odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i
wystawionych na trasie odbioru podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co
najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. a) metal i tworzywa sztuczne, w
tym opakowania wielomateriałowe papier i tektura b) szkło kolorowe i bezbarwne c) papier i tektura d)
bioodpady 3) Pozostałych odpadów zebranych cztery razy w roku: a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj. samochodowe oraz z maszyn rolniczych
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku
(okres wiosenny i jesienny): a) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych
(przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów budowlanych i
rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za
pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpady. Ilość odpadów
nie przekroczy 10 ton w skali roku. 9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w
następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub
worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie
wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się
możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku
odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w
formie użyczenia. W tym 8 kompletów koszy na odpady segregowane ( po 4 z każdej frakcji, w
odpowiedniej kolorystyce lub oznakowaniu). 10. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak metal i
tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, papier i tektura,
gromadzone będą w następujących pojemnikach i workach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej
pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej
pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w
workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3)
Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów worki o podwyższonej
wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4) Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l lub worki o
grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny
posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w nich umieścić.: a)
kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
– metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło
bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym
bioodpady. W przypadku bioodpadów, w tym odpadów zielonych na terenie gminy występuje
kompostowanie przy zabudowach jednorodzinnych, w związku z czym worki brązowe częściowo
wykorzystywane są również na popiół z palenisk domowych, który nie jest przeznaczony na kompostowanie.
6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na
odpady selektywne ( metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, szkło, łącznie białe i
kolorowe, papier i tektura oraz bioodpady ) - w komplecie 4 worków na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d.
Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca wyposaży właścicieli
nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały
odebrane. 11. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich
gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości
zamieszkałych. 12. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według
harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. 13. Przy odbiorze
odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z
odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W przypadkach, niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykonawca
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Urząd Gminy oraz właściciela nieruchomości. Na tę okoliczność
Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę, powiadomienie itp. umożliwiającą wydanie
przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wysokość stawki opłaty podwyższonej. 4)
Uchylanie się od obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych
nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) W stosunku do
podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiorca jest obowiązany
prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1 ustawy, co najmniej raz na dwa lata. 14. Wykonawca
zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie
miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci
wynikłego z winny Wykonawcy). 1)Wykonawca w przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów w
wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia na etapie
ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. 15.
Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2019r. poz. 2010 z pozn. zm.) oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.
1579) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1)
Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów
komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w
ustawie z dnia 08 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 2) Wykonawca ma
obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa
sztuczne, szkło, metal, w wysokości co najmniej 50 % wagowo rocznie i inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe co najmniej 70 % wagowo rocznie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wagowo za dany rok. 3) Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w
drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości
zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę. 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest
do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie
ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu
wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór
odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów
uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. 7) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w
ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art.
6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2019r. poz. 2010 z poźn. zm.) 16. Wykonawca jest zobowiązany do ; 1) Sporzadzania rocznych sprawozdań i
przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy za
pośrednictwem Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz wykonywania obowiązków wynikających z
aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń o gospodarce odpadami. 2) posiadania wpisu do Bazy
danych o produktach i opakowań oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 08 stycznia
2013r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w okresie objętym przedmiotem zamówienia, 3)
posiadania wpisu do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a wymagany przez art. 7 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w nawiązaniu do art. 235 ust. 2 ustawy o odpadach, 17. Rozliczanie
świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a
Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem
płatności do 30 dni od przedłożenia faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na
zmieszane i selektywne. 18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe
gospodarowanie odrębnymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to
ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i
dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 19. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu
poprzedniego należy do Wykonawcy. 20. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub
zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru
odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w
szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości,
oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie. 21. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z
terenem, na którym działalność będzie prowadzona. 22. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów
komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z
nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą. 23. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy magazynowo-transportowej: 1) W celu
realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi
umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o
minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co
najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów
bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do
odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: trwale i
czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego
odpady komunalne, być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich
konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, być wyposażone
w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników w pełni sprawne,
posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować
pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. f) W przypadku
awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach
Dodatkowo w części I zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. jeżeli zapewni wywóz
odpadów komunalnych samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej euro 5. Szczegółowy
opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ. 2) W celu realizacji przedmiotu
umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowotransportową
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. z 2013 poz 122).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba samochodów wykorzystywanych do realizacji zamówienia spełniająca standardy emisji
spalin E5
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
2 Nazwa: część II zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Fredropol w 2021 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie
gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne
urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, przystanki autobusowe (opcjonalnie), place zabaw, boiska sportowe.
2. Wykonawca składający ofertę w części II posiadał będzie: - aktualny wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Fredropol w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
terenu Gminy Fredropol, - wpis do Bazy danych o produktach i opakowań oraz o gospodarce odpadami
(BDO) zgodnie z ustawą z dnia 08 stycznia 2013r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w
okresie objętym przedmiotem zamówienia, 3. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki
1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego.
Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się
według ustalonego harmonogramu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego
ich zagospodarowania. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych,
zgromadzonych podczas dwóch imprez gminnych w roku 2020 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l
(max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym
wyprzedzeniem. - Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z
pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości
21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów maksymalnie 6 razy w roku. - Pojemniki znajdują
się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol,
Osiedle Młodowice, Kniażyce. - Wykonawca zobowiązany będzie również do odbioru dodatkowo zebranych
przez Zamawiającego odpadów komunalnych wg potrzeb na każdorazowe zgłoszenie, tzw. „dzikie
wysypiska” , coroczna akcja „Sprzątania świata”, itp. w ilości 10 Mg. 6. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o
pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z
harmonogramem przedstawionym poniżej: 11.08.2021r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych
godzinach w ciągu dnia 12.08.2021r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od
godz.22.00 13.08.2021r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00
14.08.2021r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2021r. –
odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. 7. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i
kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, przystanki (opcjonalnie), budynki UG, pojemniki Kalwaria
Pacławska itd. 8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących
własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa
Wykonawca. 9. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich
Zamawiającemu w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn. zm.) oraz o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z
2019r. poz. 1579) - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i
rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał
zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Odpady
gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14
poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu -
1 poj. KP-7 - Boisko sportowe w Huwnikach - worki 120 l - Place zabaw - pojemniki 110-120 l, worki 120 l
- Przystanki (opcjonalnie) - pojemniki 110-120 l, worki 120 l - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l
Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z
przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według
bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy
magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej
zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zapewnienie 35 pojemników o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym
opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Data składania ofert:
2020-11-17 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-17 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-02 11:58:00
PublikującyAdmin 2020-11-02 11:54:50
Modyfikował(a) Admin 2020-11-27 10:23:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r. 162.81 KbPlik pdf
2. SIWZ odpady w roku 2021 265.78 KbPlik pdf
3. zał 1 - formularz ofertowy 48.00 KbPlik doc
4. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 37.00 KbPlik doc
5. zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 21.87 KbPlik pdf
6. zał 4 - wykaz sprzętu 18.00 KbPlik doc
7. zał 5a - umowa dla części I 2021 160.50 KbPlik pdf
8. zał 5b - umowa dla części II 2021 159.54 KbPlik pdf
9. zał 6 - RODO 22.50 KbPlik doc
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540225967-N-2020 z dnia 13.11.2020 69.71 KbPlik pdf
11. SIWZ odpady w roku2021 v2 267.61 KbPlik pdf
12. wyjaśnienia siwz 66.20 KbPlik pdf
13. informacja o treści złożonych ofert 415.56 KbPlik pdf
14. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 788.31 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 04 marca 2021r. 12:53:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.