XML
Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu

ZMIANY:
2020-05-26 11:13:08: Dodano plik zał. 4 - Dokumentacja projektowa.rar
2020-05-26 11:13:08: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.rar
Więcej >>>
2020-05-26 11:13:08: Dodano plik SIWZ GOK wraz z zał. 1, 2, 5 .rar
2020-05-26 11:13:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 543649-N-2020 z dnia 2020-05-26 r..pdf
Gmina Fredropol: Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej,
oświatowej, biurowo - administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
---
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 543649-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu
Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny: KI.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa
Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu
wraz z zagospodarowaniem terenu. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budowa budynku o
funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową
istniejącego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa budynku gospodarczego o
garaż dwustanowiskowy na działkach nr ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol. ETAP I - stan surowy
zamknięty - zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i dokumentacją projektową, stanowiące integralną część SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ. -
Roboty ziemne - Konstrukcja - Ściany murowane, ścianki działowe - Izolacje - Dachy - Stolarka i
ślusarka - Garaż - Zagospodarowanie terenu - Instalacje wod. - kan. - Instalacja hydrantowa - Studnia
głębinowa - Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych ZESTAWIENIE
PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI, KUBATURY, WYMIARÓW Całkowita powierzchnia
użytkowa 678,20 m2 Kubatura 2753,00 m3 Szerokość elewacji frontowej 28,75 m Wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej 8,70 m Całkowita wysokość budynku 11,89 m
Data składania ofert:
2020-06-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-10 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-05-26 11:14:00
PublikującyAdmin 2020-05-26 11:11:59
Modyfikował(a) Admin 2020-05-26 11:13:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 543649-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. 140.99 KbPlik pdf
2. SIWZ GOK wraz z zał. 1, 2, 5 54.60 KbPlik rar
3. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 36.21 KbPlik rar
4. zał. 4 - Dokumentacja projektowa 41.73 MBPlik rar

Rejestr zmian
XML
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-06-01 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-04-30 10:26:00
PublikującyAdmin 2020-04-30 10:24:28

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-06-01 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-04-30 10:22:00
PublikującyAdmin 2020-04-30 10:20:20

Rejestr zmian
XML
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/16
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/16
Data składania ofert:
2020-06-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-04-28 12:10:00
PublikującyAdmin 2020-04-28 12:10:00

Rejestr zmian
XML
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Data składania ofert:
2020-06-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-04-30 10:18:00
PublikującyAdmin 2020-04-30 10:16:14

Rejestr zmian
XML
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20
Data składania ofert:
2020-03-31 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-26 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 14:05:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 14:05:06

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-03-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-25 23:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 14:00:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 14:00:55

Rejestr zmian
XML
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Data składania ofert:
2020-03-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-25 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 13:57:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 13:57:08

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-02-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-21 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:25:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:25:28

Rejestr zmian
XML
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-02-25 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-20 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:21:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:22:09

Rejestr zmian
XML
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-02-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-19 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:15:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:16:45

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2020-02-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:29:32

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-01-10 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:46:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:46:18

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-01-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:42:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:42:25

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 350/16, 570/2
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 350/16, 570/2

ODWOŁANIE PRZETARGU!
Data składania ofert:
2020-01-08 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:39:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:38:47

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-01-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:34:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:34:11

Rejestr zmian
XML
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-01-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:23:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:22:30

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-11-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:33:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:31:45

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-11-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:29:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:27:47

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-11-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-30 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:24:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:22:58

Rejestr zmian