Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


ZMIANY:
2018-12-07 10:06:03: Dodano plik zawiadomienie FBSerwis.pdf
2018-12-07 10:06:03: Dodano plik zawiadomienie Empol.pdf
Więcej >>>
2018-11-23 10:12:58: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 6 - RODO.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 5b - umowa dla części II 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 5a - umowa dla części I 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.doc
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik SIWZ odpady w roku 2019.pdf
2018-11-13 12:49:15: Dodano plik Ogłoszenie nr 647158-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.pdf
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
Numer referencyjny: KI.271.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 051 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 697 osób, w zabudowie wielorodzinnej 354 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 2 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1341, z czego: - selektywne gromadzenie odpadów – 843 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 498 gospodarstw, Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia na 2019 roku, to 800 Mg odpadów komunalnych i odnosi się do odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, i łącznie 130 Mg odpadów segregowanych w każdym roku. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym "u źródła" w pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych, innym środkiem transportu w celu niedopuszczenia do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków nieruchomości zamieszkałych: 1) Zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzonych w pojemnikach lub workach odbieranych z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. 2) Segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru podanych niżej rodzajów odpadów i z częstotliwość odbioru odpadów - co najmniej raz na dwa tygodnie, w łącznej ilości rocznej minimum 26 razy. a) papier i tektura b) szkło kolorowe i bezbarwne c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone 3) Pozostałych odpadów zebranych dwa razy w roku ( okres wiosenny i jesienny): a) odpady wielkogabarytowe, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony (tj. samochodowe oraz z maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych) 4) Pozostałych odpadów zebranych raz w roku ( okres wiosenny przy odbiorze elektro śmieci): a) odpady powstałe w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory itp.), 5) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych odbieranych na indywidualne zgłoszenie, za pośrednictwem Zamawiającego, wraz z podstawieniem kontenera na przedmiotowe odpad. Ilość odpadów nie przekroczy 10 ton w skali roku. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l lub worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i pojemności 110 l - 120 l, 2) W zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność, jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, 3) W przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w formie użyczenia. Maksymalnie 35 pojemników. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone będą w następujących pojemnikach: 1) W zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110 l - 120 l, lub worki o pojemności 110 l - 120l; 2) W zabudowie wielorodzinnej o minimalnej pojemności 1100 l lub ich wielokrotność jak również dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów w workach lub pojemnikach o pojemności 110 - 120 l, oraz pojemnikach typu "Igloo" o pojemności 2,5 m3 3) Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych worki o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l; 4) Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l lub worki o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów; 5) Worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny posiadać następujące kolory i naniesioną informację o rodzajach odpadów, które można w nich umieścić.: a) kolor niebieski z napisem „Papier” - papier i tektura, b) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – metal, tworzywa sztuczne i opakowaniowe wielomateriałowe, c) kolor zielony z napisem „ Szkło” - szkło bezbarwne i kolorowe, d) kolor brązowy z napisem „Bio” - odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 6) Przed rozpoczęciem realizacji zadania wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki na odpady segregowane ( na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady i odpady zielone) - w komplecie 4 worków na rodzaj wymieniony w pkt 5) a,b,c,d. Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zabrać odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych następować będzie według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca każdorazowo sprawdza: 1) Prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi. 2) Rzetelność segregacji odpadów. 3) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy, a odpady te odbiera jako mieszane. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi np.: dokumentacje fotograficzną, notatkę itp. umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej ustalającej wyższą opłatę. 4) Uchylanie się od obowiązku zgłoszenia Urzędowi Gminy Fredropol informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów, będzie stanowić naruszenie umowy. 5) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy po zebraniu deklaracji. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów, w przypadku rozsypania śmieci wynikłego z winny Wykonawcy). 1) Wykonawca w przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów w wyniku awarii samochodu, przeoczenia lub z innej przyczyny niemożliwej do przewidzenia na etapie ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest do odebrania odpadów w możliwym najkrótszym terminie. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1)Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pózn. zm.). 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal tj.: w roku 2019 – co najmniej 40 % i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 60 % oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 40 % w 2019 roku. 3) Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 4) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych min. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny " u źródła". 5) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla regionu wschodniego, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 6) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Fredropol a Wykonawcą raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury wraz z raportem o ilości wywiezionych odpadów z podziałem na zmieszane i selektywne oraz kartami przekazania odpadów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odrębnymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami tj.: z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych oraz z odpadami odbieranymi od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego i bazy magazynowo-transportowej: 1) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiający odbiór odpadów: a) co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe, Pojazdy te powinny być: trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne, być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników w pełni sprawne, posiadające aktualne badania techniczne e) odbioru odpadów segregowanych nie wolno realizować pojazdem dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. f) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach Dodatkowo w części I zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. jeżeli zapewni wywóz odpadów komunalnych samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej euro 5. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ. 2) W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. 2013 poz 122). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie nazwy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady komunalne, na podstawie art. 6d ust 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z pozn. zm.) Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z pojemników umieszczonych w świetlicach, oraz na przystankach odbywał będzie się według ustalonego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych podczas łącznie dwóch imprez gminnych w roku 2019 w miesiącu lipcu i sierpniu, w workach 120 l (max 60 worków) od Zamawiającego ,o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników IGLOO o pojemności 2,5 m3 , przeznaczonych na odpady typu: szkło, plastik, papier w ilości 21 sztuk (7 dla każdego rodzaju odpadów). Ilość odbiorów: Szkło, Plastik – max 4 razy w roku Papier – max 2 razy w roku Pojemniki znajdują się w następujących miejscowościach: Rybotycze, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Sierakośce, Fredropol, Osiedle Młodowice, Kniażyce. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejscowości Kalwaria Pacławska na czas trwania Wielkiego Odpustu 20 pojemników o pojemności 1100 litrów wraz z późniejszym odbiorem odpadów komunalnych w nich zebranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej: 10.08.2019r. – dostawa i rozstawienie pojemników w dowolnych godzinach w ciągu dnia 12.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w godzinach wieczornych od godz.22.00 13.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 14.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych - w godzinach wieczornych od godz.22.00 16.08.2019r. – odbiór odpadów komunalnych – w dowolnych godzinach w ciągu dnia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalną informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynki UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady gromadzone są w pojemnikach: - Budynki administracyjne urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2019 przewiduje się do wywiezienia z obiektów wskazanych w niniejszym punkcie: - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich, oraz 35 pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 1100 litrów i 4 pojemniki KP-7 do wykorzystania według bieżących potrzeb przez Urząd Gminy Fredropol. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo - transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia. Dodatkowo w części II zamówienia Wykonawca może uzyskać 40 pkt. jeżeli zapewni pojemniki o pojemności minimum 110 litrów wraz z ich systematycznym opróżnianiem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na przystankach gminy Fredropol. Szczegółowy opis przyznawania punktów w tym kryterium reguluje punkt XIV SIWZ.
Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-11-13 12:48:00
PublikującyAdmin 2018-11-13 12:48:00
Modyfikował(a) Admin 2018-12-07 10:06:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 647158-N-2018 z dnia 2018-11-13 r 270.11 KbPlik pdf
2. SIWZ odpady w roku 2019 249.42 KbPlik pdf
3. zał 1 - formularz ofertowy 30.50 KbPlik doc
4. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 37.00 KbPlik doc
5. zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 21.87 KbPlik pdf
6. zał 4 - wykaz sprzętu 18.00 KbPlik doc
7. zał 5a - umowa dla części I 2019 141.30 KbPlik pdf
8. zał 5b - umowa dla części II 2019 128.84 KbPlik pdf
9. zał 6 - RODO 85.80 KbPlik pdf
10. Informacja o treści złożonych ofert.pdf 431.51 KbPlik pdf
11. zawiadomienie Empol 605.78 KbPlik pdf
12. zawiadomienie FBSerwis 591.18 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/7, 1787/2, Rybotycze 504/2
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:20:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:20:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:03:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:03:56

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-08-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:25:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:25:43

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 12:35:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.