Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


ZMIANY:
2019-04-23 12:35:38: Dodano plik Informacja- swietlica Młodowice.pdf
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru.pdf
Więcej >>>
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice.pdf
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice.pdf
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR .pdf
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2019-04-08 15:23:24: Dodano plik Ogłoszenie nr 534915-N-2019 z dnia 2019-04-08 r..pdf
Ogłoszenie nr 534915-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Gmina Fredropol: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol  15 , 37-734  Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Numer referencyjny: KI.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice Ogólna charakterystyka obiektu lub robót Budynek świetlicy wiejskiej w Młodowicach, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, ocieplony, powłoki elewacyjne w złym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca drewniana w złym stanie technicznym, płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach dwuspadowy w dwóch częściach budynku o różnej wysokości. Lokalizacja obiektu na działce nr 142, 141/5 obr. Młodowice. Zakres prac zgodny z: – przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. – uzupełnieniem przedmiaru – załącznik 4b. – Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. • Malowanie elewacji oraz naprawa ubytków • Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem • Wymiana stolarki okiennej • Wymiana stolarki drzwiowej • Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu • Roboty rozbiórkowe
Data składania ofert:
2019-04-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-04-08 15:22:00
PublikującyAdmin 2019-04-08 15:22:24
Modyfikował(a) Admin 2019-04-23 12:35:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 534915-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. 226.65 KbPlik pdf
2. SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 304.60 KbPlik pdf
3. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 110.23 KbPlik pdf
4. ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice 75.72 KbPlik pdf
5. ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice 555.61 KbPlik pdf
6. ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru 40.95 KbPlik pdf
7. Informacja o treści złozonych ofert 181.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 12:51:14: Dodano plik projekt Gruszowa.part08.rar
2019-04-08 12:50:19: Dodano plik projekt Gruszowa.part07.rar
Więcej >>>
2019-04-08 12:49:24: Dodano plik projekt Gruszowa.part06.rar
2019-04-08 12:48:26: Dodano plik projekt Gruszowa.part05.rar
2019-04-08 12:47:31: Dodano plik projekt Gruszowa.part04.rar
2019-04-08 12:46:37: Dodano plik projekt Gruszowa.part03.rar
2019-04-08 12:45:36: Dodano plik projekt Gruszowa.part02.rar
2019-04-08 12:44:33: Dodano plik projekt Gruszowa.part01.exe
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiary robót .pdf
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Gruszowa.pdf
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik projekt Gruszowa.part09.rar
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik SIWZ Gruszowa świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik Ogłoszenie nr 534832-N-2019 z dnia 2019-04-08 r..pdf
2019-04-08 12:43:05: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf

Ogłoszenie nr 534832-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Gmina Fredropol: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol  15 , 37-734  Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości GruszowaBudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa
Numer referencyjny: KI.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa, zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, ocieplony. Lokalizacja obiektu na działce nr 639/12 Gruszowa obr. Gruszowa. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. ROBOTY ZIEMNE KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE ROBOTY MURARSKIE I MUROWE ROBOTY CIESIELSKIE POKRYCIE DACHU TYNKI WEWNĘTRZNE UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH ROBOTY MALARSKIE STOLARKA DRZWIOWA INSTALOWANIE OKIEN TERMOIZOLACJE, ELEWACJE INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Data składania ofert:
2019-04-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-04-08 12:34:00
PublikującyAdmin 2019-04-08 12:34:49
Modyfikował(a) Admin 2019-04-08 12:51:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 125.21 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie nr 534832-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. 229.23 KbPlik pdf
3. SIWZ Gruszowa świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 305.91 KbPlik pdf
4. ZAŁ 4A - STWIORB Gruszowa 756.34 KbPlik pdf
5. ZAŁ 4 - Przedmiary robót 6.80 MBPlik pdf
6. projekt Gruszowa.part01.exe 10.00 MBPlik txt
7. projekt Gruszowa.part02.rar 10.00 MBPlik rar
8. projekt Gruszowa.part03.rar 10.00 MBPlik rar
9. projekt Gruszowa.part04.rar 10.00 MBPlik rar
10. projekt Gruszowa.part05.rar 10.00 MBPlik rar
11. projekt Gruszowa.part06.rar 10.00 MBPlik rar
12. projekt Gruszowa.part07.rar 10.00 MBPlik rar
13. projekt Gruszowa.part08.rar 10.00 MBPlik rar
14. projekt Gruszowa.part09 702.67 KbPlik rar

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/7, 1787/2, Rybotycze 504/2
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:20:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:20:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:03:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:03:56

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 06:48:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.