Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 446/5, 447/3, 612/2
Data składania ofert:
2021-05-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-04-02 07:48:00
PublikującyAdmin 2021-04-02 07:48:43

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 447/7 - 447/16, 447/18
Data składania ofert:
2021-05-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-03-30 11:27:00
PublikującyAdmin 2021-03-30 11:28:48

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-04-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-04-08 09:19:00
PublikującyAdmin 2021-04-08 09:19:50
Modyfikował(a) Admin 2021-04-08 09:20:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 2021BZP 0002910201 z dnia 2021-04-08 146.90 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 457/7
Data składania ofert:
2021-04-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-01 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-03-05 12:47:00
PublikującyAdmin 2021-03-05 12:43:10

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 446/5, 447/3, 612/2
Data składania ofert:
2021-04-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-03-01 12:00:00
PublikującyAdmin 2021-03-01 11:57:12

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 446/5, 447/3, 612/2, 457/7
Data składania ofert:
2021-02-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-02-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-01-26 09:01:00
PublikującyAdmin 2021-01-26 08:58:02

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 350/45
Data składania ofert:
2020-12-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-17 12:05:00
PublikującyAdmin 2020-11-17 12:01:58

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/7
Data składania ofert:
2020-12-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-17 10:15:00
PublikującyAdmin 2020-11-17 10:11:42

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-12-18 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-17 10:09:00
PublikującyAdmin 2020-11-17 10:05:43

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-11-27 10:23:20: Dodano plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-11-17 13:15:18: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik wyjaśnienia siwz.pdf
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik SIWZ odpady w roku2021 v2.pdf
2020-11-13 09:55:37: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540225967-N-2020 z dnia 13.11.2020.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 6 - RODO.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 5b - umowa dla części II 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 5a - umowa dla części I 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 4 - wykaz sprzętu.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 2 - oświadczenie wykonawcy.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik zał 1 - formularz ofertowy.doc
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik SIWZ odpady w roku 2021.pdf
2020-11-02 11:55:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r..pdf
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w
2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2021 r.
Numer referencyjny: KI.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie
podzielone na części - opis w załącznikach dot. poszczególnych części zamówienia
Data składania ofert:
2020-11-17 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-17 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-02 11:58:00
PublikującyAdmin 2020-11-02 11:54:50
Modyfikował(a) Admin 2020-11-27 10:23:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 604944-N-2020 z dnia 2020-11-02 r. 162.81 KbPlik pdf
2. SIWZ odpady w roku 2021 265.78 KbPlik pdf
3. zał 1 - formularz ofertowy 48.00 KbPlik doc
4. zał 2 - oświadczenie wykonawcy 37.00 KbPlik doc
5. zał 3 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 21.87 KbPlik pdf
6. zał 4 - wykaz sprzętu 18.00 KbPlik doc
7. zał 5a - umowa dla części I 2021 160.50 KbPlik pdf
8. zał 5b - umowa dla części II 2021 159.54 KbPlik pdf
9. zał 6 - RODO 22.50 KbPlik doc
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540225967-N-2020 z dnia 13.11.2020 69.71 KbPlik pdf
11. SIWZ odpady w roku2021 v2 267.61 KbPlik pdf
12. wyjaśnienia siwz 66.20 KbPlik pdf
13. informacja o treści złożonych ofert 415.56 KbPlik pdf
14. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 788.31 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 350/45
Data składania ofert:
2020-11-16 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-10-15 11:20:00
PublikującyAdmin 2020-10-15 11:17:43

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-10-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-09-22 11:30:00
PublikującyAdmin 2020-09-22 11:26:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/7
Data składania ofert:
2020-10-16 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-12 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-09-14 14:15:00
PublikującyAdmin 2020-09-14 14:11:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/37
Data składania ofert:
2020-09-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-08-25 09:45:00
PublikującyAdmin 2020-08-25 09:43:01

Rejestr zmian
Fredropol, dnia 20.08.2020 r.
GN.6840.2.1.20
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Kniażyce PR1P/00070360/2 138/2 0,1400 800,00 8 000,00 09:00 Nieruchomość gruntowa częściowo uzbrojona, kształt nieregularny, teren płaski. Na działce znajduje się niewielki fragment budynku gospodarczego stanowiącego odrębną od gruntu własność osoby fizycznej, która jest właścicielem sąsiedniej działki nr 141/1. Dojazd do nieruchomości z drogi lokalnej gminnej. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach wskazanych do zabudowy osiedleńczej.
PsII–0,0900 ha, Br-PsII-0,0500 ha.
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818
wew. 40
Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 16.09.2020 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 01.06.2020 r., 06.07.2020 r., 17.08.2020 r.
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
Data składania ofert:
2020-09-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-16 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-08-20 09:21:00
PublikującyAdmin 2020-08-20 09:22:00

Rejestr zmian
 
Fredropol, dnia 06 sierpnia 2020 r.
GN.6840.3.1.20
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
 
Obręb
Geodezyjny
Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Darowice
PR1P/00052062/1
266 0,2900 1 300,00 13 000,00 09:00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach rolnych wyłączonych z zabudowy. Dojazd do działki drogą lokalną gminną o nawierzchni gruntowej utwardzonej. RIIIa–0,2900 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/7 0,3900 2 200,00 22 000,00 10:00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami gruntowymi nieutwardzonymi. N–0,3300 ha, dr–0,0600 ha. Przeniesienie prawa własności nieruchomości w przypadku nabywcy niebędącego rolnikiem uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu zapisanego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, zm.).
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19,
tel. 16 6719818 wew. 40
Przetargi odbędą się w dniu 07.09.2020 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 03.09.2020 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniu: 03.08.2020 r.
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Data składania ofert:
2020-09-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-08-06 07:31:00
PublikującyAdmin 2020-08-06 07:31:00

Rejestr zmian
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol -  Huwniki 354/35, 354/37, 354/38, Makowa 82/30
Data składania ofert:
2020-08-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-08-19 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-07-23 13:39:00
PublikującyAdmin 2020-07-23 13:39:17

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-08-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-08-12 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-07-14 10:59:00
PublikującyAdmin 2020-07-14 10:56:22

Rejestr zmian
Fredropol, dnia 02 lipca 2020 r.
GN.6840.3.1.20
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Fredropol ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Data składania ofert:
2020-08-03 09:31:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-29 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-07-02 09:32:00
PublikującyAdmin 2020-07-02 09:33:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-07-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-01 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-06-03 11:36:00
PublikującyAdmin 2020-06-03 11:33:33

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2021r. 10:26:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.