Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20
Data składania ofert:
2020-03-31 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 14:05:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 14:05:06

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-03-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-25 23:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 14:00:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 14:00:55

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Data składania ofert:
2020-03-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 13:57:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 13:57:08

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik Ogłoszenie nr 517287-N-2020 z dnia 2020-02-27 r..pdf
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik SIWZ Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole wraz z załącznikami 1, 2, 5 .pdf
Więcej >>>
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik zał. 3 - Wzór umowy.pdf
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik zał. 4c - Specyfikaca techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.rar
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik zał. 4b - przedmiary.rar
2020-02-27 13:32:00: Dodano plik zał. 4a - projekt budowlany.rar
Gmina Fredropol: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
Ogłoszenie nr 517287-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol 15 , 37-
734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks
166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane
przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w
Kupiatyczach na przedszkole
Numer referencyjny: KI.671.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi
przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole. Zakres prac zgodny z
dokumentacją techniczną na którą składa się: Projekt budowlanym- w zakresie obejmującym przebudowę dla
przedszkola bez świetlicy wiejskiej - stanowiący integralną część SIWZ – załącznik nr 4a przedmiary robót
stanowiące integralną część SIWZ – załącznik nr 4b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4c. Zakres prac obejmuje między innymi: - posadzki
- roboty murowe - wykonanie tynków - malowanie pomieszczeń - montaż stolarki okiennej i drzwiowej - roboty
izolacyjne - docieplenie stropu - wykonanie elewacji z dociepleniem - wykonanie instalacji elektrycznej - wykonanie
chodników - roboty montażowe instalacji c.o. - układanie przewodów instalacji c.o., zimnej wody i c.w.u. - układanie
przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie pionów kanalizacji - próby szczelności instalacji sanitarnych
wewnętrznych Projekt budowlany i pozwolenie na budowę swym zakresem obejmuje przebudowę części budynku
Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole i świetlicę. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac i
robót w zakresie przystosowania budynku do funkcji przedszkola w oparciu o dokumentację techniczną t.j. załączniki
nr 4a, 4b i 4c do niniejszej SIWZ . Realizacja przebudowy w zakresie świetlicy wiejskiej nastąpi w innym etapie
inwestycji i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
Data składania ofert:
2020-03-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 13:30:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 13:30:00
Modyfikował(a) Admin 2020-02-27 13:32:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał. 4a - projekt budowlany 11.79 MBPlik rar
2. zał. 4b - przedmiary 138.00 KbPlik rar
3. zał. 4c - Specyfikaca techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 298.59 KbPlik rar
4. zał. 3 - Wzór umowy 122.25 KbPlik pdf
5. SIWZ Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole wraz z załącznikami 1, 2, 5 321.56 KbPlik pdf
6. Ogłoszenie nr 517287-N-2020 z dnia 2020-02-27 r. 141.36 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-02-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:25:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:25:28

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-02-25 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:21:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:22:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-02-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-19 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-01-21 13:15:00
PublikującyAdmin 2020-01-21 13:16:45

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2020-02-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:29:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-01-10 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:46:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:46:18

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-01-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:42:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:42:25

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 350/16, 570/2

ODWOŁANIE PRZETARGU!
Data składania ofert:
2020-01-08 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:39:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:38:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-01-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:34:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:34:11

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-01-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:23:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:22:30

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-11-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:33:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:31:45

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-11-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:29:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:27:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-11-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:24:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:22:58

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2019-10-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:52:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:52:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 2/108
Data składania ofert:
2019-10-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-09-18 13:38:00
PublikującyAdmin 2019-09-18 13:38:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-09-27 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 10:05:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 10:03:34

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:58:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:58:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 01:21:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.