Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


ZMIANY:
2018-10-12 10:04:10: Dodano plik załacznik nr 5 - przedmiar.pdf
2018-10-12 07:23:40: Usunięto plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
Więcej >>>
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 7 - RODO.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.pdf
Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000,
ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej
poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
Numer referencyjny: KI.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi "Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki poprzez budowę chodnika w km
0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Działka jest własnością Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest
odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana przebudowa drogi ma za zadanie
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga gminna na
odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym,
którego szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie
drogowym usytuowana jest nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z
obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami przydrożnymi, zjazdami oraz
przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się zabudowa
jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis
zamierzeń projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: - wykonanie jednostronnego
chodnika o szer. 1,5 m - poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik
prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki ściekowe z przykanalikami od
K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318, 0+368,
0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w
granicach pasa drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie
zgłoszenia robót budowlanych na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 290) Podstawowe
parametry techniczne projektowanej drogi - Kategoria drogi droga gminna - Klasa
drogi D (droga dojazdowa) - Szerokość jezdni: 5,0 m - Szerokość chodnika 1,50 m
- Kategoria ruchu KR1 - Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
6 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm -
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm - w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z
chodnikiem stanowi krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu
C12/15 z oporem oraz betonowe obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej
C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez chodnik Przyjęto następującą
konstrukcję nawierzchni: 8 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15 cm - z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony
bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe 8x30x100cm ustawione na ławie
betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów należy
obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy
ustawić górną krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na
styku jezdni drogi gminnej może być ustawiony ze "światłem" max. 4 cm ponad
powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach Konstrukcja
istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie
istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu
warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm - w-wa
wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm - podbudowa z kr. łam. stab. mech. 0/31,5 15
cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa 10 cm -
warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie
elementów drogi Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem
sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na obramowaniu jezdni, należy ustawić ze
"światłem" min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta krawężnika powinna być
płynnie obniżona do "światła" max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej.
Zewnętrzne obrzeże chodnika powinno być ustawione górną krawędzią równo z
powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej przeszkody pomiędzy
nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki
należy uzgodnić z Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowopiaskowej.
Dopuszcza się wykonanie podsypki pod nawierzchnię chodnika z piasku
łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm. Podłoże
gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem
poprzecznym nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i
podsypki zagęścić w sposób określony w ST D-08.02.02. "Chodniki z kostki
brukowej". Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była wykonywana bez
uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy
ułożyć zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym
2%. Zjazdy powinien posiadać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.
Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi Odwodnienie przedmiotowego
odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie
przekroju półulicznego, konfigurację przyległego terenu, występujące warunki
gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przejęte wody opadowe i
roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i zawiesiny
łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza
teren pasa drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez
istniejące rowy i przepusty. Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami
należy wykonać metodą podwiertu sterowanego. Rzędne wylotów należy dostosować do
poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j.
Dz.U.2015.469 ze zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne
stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i 2002R), a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem - wszystkie
przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących
rowów) są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza jego granice. Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu
skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z istniejącymi liniami podziemnej
infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać kontrolnych
odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy
studni kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być
dostosowane do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja
i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie
należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji
poszczególnych etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy
uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej organizacji ruchu w kontekście
oznakowania prowadzonych robót mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego
i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność oznakowania.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta
Gminy Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego.
Ograniczenia wynikające z prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny
odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W miarę postępu robót oznakowanie
tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w prowadzeniu robót
oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na
drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być
utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym przez cały okres trwania
robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie wymienione na
nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację.
Data składania ofert:
2018-11-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-10-11 12:47:00
PublikującyAdmin 2018-10-11 12:47:49
Modyfikował(a) Admin 2018-10-12 10:04:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r 58.23 KbPlik pdf
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 19.33 KbPlik txt
3. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 41.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 123.55 KbPlik pdf
5. załącznik nr 4 - STWIORB 1.86 MBPlik pdf
6. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 4.78 MBPlik rar
7. załącznik nr 7 - RODO 79.58 KbPlik pdf
8. załacznik nr 5 - przedmiar 96.01 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru.pdf
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice.pdf
Więcej >>>
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice.pdf
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2018-10-17 11:47:29: Dodano plik Ogłoszenie nr 637385-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.pdf
Ogłoszenie nr 637385-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
PROW
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 , 37734
Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w
miejscowości Młodowice
Numer referencyjny: KI.271.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przebudowa budynku na
potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budynek świetlicy
wiejskiej w Młodowicach, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, ocieplony, powłoki elewacyjne w złym
stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca drewniana w złym stanie technicznym, płyta odbojowa
betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach dwuspadowy w dwóch częściach budynku o różnej
wysokości. Lokalizacja obiektu na działce nr 142, 141/5 obr. Młodowice. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót
stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. Malowanie elewacji oraz naprawa ubytków
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana
więźby dachowej i pokrycia dachu Roboty rozbiórkowe
Data składania ofert:
2018-11-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-10-17 11:46:00
PublikującyAdmin 2018-10-17 11:46:38
Modyfikował(a) Admin 2018-10-17 11:47:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 637385-N-2018 z dnia 2018-10-17 r 70.86 KbPlik pdf
2. SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 316.33 KbPlik pdf
3. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 121.61 KbPlik pdf
4. ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice 75.72 KbPlik pdf
5. ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice 555.61 KbPlik pdf
6. ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru 40.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/7, 1787/2, Rybotycze 504/2
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:20:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:20:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:03:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:03:56

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 października 2018r. 07:24:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.