Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-05-18 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-17 12:26:00
PublikującyAdmin 2018-04-17 12:26:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-05-07 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:26:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:26:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-05-07 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:18:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:18:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-05-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:35:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:35:55

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-05-02 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:13:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:13:31

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Sólca 47
Data składania ofert:
2018-04-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:32:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:32:28

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/3
Data składania ofert:
2018-04-30 11:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:29:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:29:44

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik UMOWA WZÓR.PDF
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik UG Fredropol STWiORB.PDF
Więcej >>>
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Projekt instalacji - teletechnika.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 544496-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. .pdf
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Konstrukcja.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Instalacje.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Geologia.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Przedmiary.rar
2018-04-13 07:23:08: Dodano plik Architektura.rar
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem  terenu - I Etap
 
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
Budowa budynku o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo-administracyjnej w Fredropolu będącego rozbudową istniejącego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa budynku gospodarczego o garaż dwustanowiskowy na działkach nr ewid. 220/4 i 414/2 obręb Fredropol.
 
ETAP I - stan surowy zamknięty - zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną, stanowiące integralną część SIWZ – załącznik nr 4, 5 i 6.
 
- Roboty ziemne
- Konstrukcja
- Ściany murowane, ścianki działowe
- Izolacje
- Dachy
- Stolarka i ślusarka
- Garaż
- Zagospodarowanie terenu
- Instalacje wod. - kan.
- Instalacja hydrantowa
- Studnia głębinowa
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU, POWIERZCHNI, KUBATURY, WYMIARÓW
Całkowita powierzchnia użytkowa 678,20 m2
Kubatura 2753,00 m3
Szerokość elewacji frontowej 28,75 m
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,70 m
Całkowita wysokość budynku 11,89 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
 
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 
6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 
6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych  podwykonawców. 
 
6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 
6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
8. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
 
8.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone w pkt. 8.2. niniejszej specyfikacji.
 
8.2 Zgodnie z art.29 ust. 3a. PZP Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu niniejszego zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli charakter tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
 
9 Wymagania organizacyjne
 
Wykonawca zobowiązany jest do:
- protokolarnego przyjęcia frontu robót,
- utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót,
- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
- zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy,
- porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do  terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 
10 Wymagania dot. gwarancji
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 6 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV niniejszej SIWZ.
 
Data składania ofert:
2018-04-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-13 07:20:00
PublikującyAdmin 2018-04-13 07:20:00
Modyfikował(a) Admin 2018-04-13 07:23:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Architektura 4.49 MBPlik rar
2. Dokumentacja projektowa - Przedmiary 2.93 MBPlik rar
3. Geologia 14.05 MBPlik rar
4. Instalacje 1.44 MBPlik rar
5. Konstrukcja 5.07 MBPlik rar
6. Ogłoszenie nr 544496-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. 143.66 KbPlik pdf
7. Projekt instalacji - teletechnika 7.76 MBPlik rar
8. SIWZ wraz z załącznikami 333.19 KbPlik pdf
9. UG Fredropol STWiORB 932.71 KbPlik pdf
10. UMOWA WZÓR 98.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33, 354/35, 354/37, 354/38
Data składania ofert:
2018-04-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:22:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:23:00

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska
w miejscowości Huwniki w km 0+000 polegający na:
1.1. Wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego i placu budowy oraz zamknięcie brodu
rzecznego
1.2. Demontaż brodu istniejącego, w tym:
a. demontaż nawierzchni z płyt drogowych
b. demontaż pozostałości po konstrukcji podłoża brodu
c. demontaż nawierzchni najazdów do brodu
d. demontaż podłoża pod najazdy brodu
1.3. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie zakresu segmentu odtworzenia brodu
1.4. Wykonanie pierwszego segmentu odtworzenia brodu, w tym:
a. wykonanie robót ziemnych - usunięcie luźnych warstw wietrzeliny skalnej (żwiru) do
poziomu zwartego podłoża skalnego
b. wykonanie kotew stabilizacji kotwiącego wykonywany segment odtworzenia brodu
c. wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową, mocowanego do podłoża
kotwami j.w.
d. wykonanie żelbetowej, monolitycznej płyty dennej, konstrukcji dwudzielnej, zamocowanej
kotwami j.w. w podłożu skalnym - płyta denna pod cały 2-otworowy segment odtworzenia brodu
e. montaż prefabrykatów konstrukcji dwudzielnej na płycie dennej, kotwionych kotwami j.w. w
podłożu skalnym - kotwy osadzone w "gniazdach" prefabrykatów
f. wykonanie spięcia ścian prefabrykatów kotwami poziomymi
g. wykonanie dylatacji segmentów przekładką z papy zgrzewalnej gr. 1 cm
1.5. Demontaż grodzy ziemnej pierwszego segmentu, z udrożnieniem rzeki w jego obrębie
1.6. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie 2-go, pozostałego segmentu odtworzenia
brodu
1.7. Wykonanie drugiego segmentu odtworzenia brodu w technologii j.w.
1.8. Demontaż grodzy ziemnej brodu
 
Data składania ofert:
2018-04-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-11 10:02:00
PublikującyAdmin 2018-04-11 10:02:00
Modyfikował(a) Admin 2018-04-11 10:04:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 543038-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. 141.04 KbPlik pdf
2. SIWZ wraz z załącznikami 7.06 MBPlik rar

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 21 kwietnia 2018r. 22:55:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.