Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


ZMIANY:
2019-02-18 14:04:10: Dodano plik 156-157.pdf
2019-02-18 14:03:36: Dodano plik 155.PDF
Więcej >>>
2019-02-18 14:02:41: Dodano plik 154.PDF
2019-02-18 14:01:39: Dodano plik 150-153.pdf
2019-02-18 14:01:15: Dodano plik 147-149.pdf
2019-02-18 14:00:41: Dodano plik 146.PDF
2019-02-18 13:59:39: Dodano plik 145.PDF
2019-02-18 13:57:08: Dodano plik 138-140.pdf
2019-02-18 13:56:32: Dodano plik 137.PDF
2019-02-18 13:55:25: Dodano plik 133-136.pdf
2019-02-18 13:54:39: Dodano plik 108-132.pdf
2019-02-18 13:53:44: Dodano plik 58-107.pdf
2019-02-18 13:51:57: Dodano plik 54.PDF
2019-02-18 13:50:18: Dodano plik 1-57.pdf
2019-02-18 13:42:26: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Gruszowa.pdf
2019-02-18 13:42:25: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiary robót .pdf
2019-02-18 13:42:25: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2019-02-18 13:42:25: Dodano plik SIWZ Gruszowa świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2019-02-18 13:42:25: Dodano plik Ogłoszenie nr 515305-N-2019 z dnia 2019-02-18 r..pdf
Ogłoszenie nr 515305-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Gmina Fredropol: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol  15 , 37-734  Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa
Numer referencyjny: KI.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiot zamówienia stanowi Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa, zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, ocieplony. Lokalizacja obiektu na działce nr 639/12 Gruszowa obr. Gruszowa. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. ROBOTY ZIEMNE KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE ROBOTY MURARSKIE I MUROWE ROBOTY CIESIELSKIE POKRYCIE DACHU TYNKI WEWNĘTRZNE UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH ROBOTY MALARSKIE STOLARKA DRZWIOWA INSTALOWANIE OKIEN TERMOIZOLACJE, ELEWACJE INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Data składania ofert:
2019-03-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-02-18 13:34:00
PublikującyAdmin 2019-02-18 13:34:17
Modyfikował(a) Admin 2019-02-18 14:04:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 515305-N-2019 z dnia 2019-02-18 r. 228.84 KbPlik pdf
2. SIWZ Gruszowa świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 322.28 KbPlik pdf
3. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 134.61 KbPlik pdf
4. ZAŁ 4 - Przedmiary robót 6.80 MBPlik pdf
5. ZAŁ 4A - STWIORB Gruszowa 780.67 KbPlik pdf
6. 1-57.pdf 19.95 MBPlik pdf
7. 54.PDF 16.82 MBPlik pdf
8. 58-107.pdf 16.28 MBPlik pdf
9. 108-132.pdf 6.01 MBPlik pdf
10. 133-136.pdf 2.33 MBPlik pdf
11. 137.PDF 15.32 MBPlik pdf
12. 138-140.pdf 1.74 MBPlik pdf
13. 145.PDF 14.18 MBPlik pdf
14. 146.PDF 11.76 MBPlik pdf
15. 147-149.pdf 720.11 KbPlik pdf
16. 150-153.pdf 1.27 MBPlik pdf
17. 154.PDF 11.75 MBPlik pdf
18. 155.PDF 12.57 MBPlik pdf
19. 156-157.pdf 823.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-18 13:27:51: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie nr 540031172-N-2019 z dnia 18-02-2019 r..pdf
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
Więcej >>>
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice.pdf
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice.pdf
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru.pdf
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2019-02-18 11:50:07: Dodano plik Ogłoszenie nr 515132-N-2019 z dnia 2019-02-18 r..pdf
Ogłoszenie nr 515132-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Gmina Fredropol: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol  15 , 37-734  Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Numer referencyjny: KI.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice Ogólna charakterystyka obiektu lub robót Budynek świetlicy wiejskiej w Młodowicach, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, ocieplony, powłoki elewacyjne w złym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca drewniana w złym stanie technicznym, płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach dwuspadowy w dwóch częściach budynku o różnej wysokości. Lokalizacja obiektu na działce nr 142, 141/5 obr. Młodowice. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. uzupełnieniem przedmiaru – załącznik 4b. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. Malowanie elewacji oraz naprawa ubytków Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu Roboty rozbiórkowe
Data składania ofert:
2019-03-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-02-18 11:49:00
PublikującyAdmin 2019-02-18 11:49:21
Modyfikował(a) Admin 2019-02-18 13:27:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 515132-N-2019 z dnia 2019-02-18 r. 228.27 KbPlik pdf
2. SIWZ Młodowice świetlca wraz z zał. 1, 2, 5 327.44 KbPlik pdf
3. ZAŁ 4B - Uzupełnienie przedmiaru 44.26 KbPlik pdf
4. ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice 554.15 KbPlik pdf
5. ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice 78.58 KbPlik pdf
6. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 124.19 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie nr 540031172-N-2019 z dnia 18-02-2019 r. 110.86 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/7, 1787/2, Rybotycze 504/2
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:20:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:20:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:03:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:03:56

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2019r. 07:53:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.