Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-13 11:37:34: Dodano plik załącznik nr 5 - Przedmiary.zip
2018-08-13 11:37:00: Usunięto plik załącznik nr 5 - Przedmiary.rar
Więcej >>>
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik załącznik nr 5 - Przedmiary.rar
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik załącznik nr 4 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.odt
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-08-13 11:21:01: Dodano plik Ogłoszenie nr 603754-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.pdf
Ogłoszenie nr 603754-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Fredropol.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul.
Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Fredropol.
Numer referencyjny: KI.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
zamówienie nie jest podzielone na części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
zamówienie nie jest podzielone na części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi − Przebudowa dróg na dz. nr 35/5 i 35/10 w
miejscowości Kupiatycze − Przebudowa drogi do Plizgi dz. 265 w miejscowości Aksmanice −
Przebudowa drogi do SKR na dz. nr 338 w Sierakoścach − Przebudowa drogi do Fostacza na dz nr
140 w Nowosiółkach Dydyńskich − Przebudowa drogi do Kordka na dz nr 247 w Kupiatyczach −
Przebudowa drogi k/Pyrdy w Sierakoścach Zakres robót objętych zamówieniem szczegółowo
opisuje STWiORB oraz przedmiary robót. Główne elementy do wykonania to: − przeprowadzenie
obót przygotowawczych, − wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, − wykonanie
nawierzchni bitumicznej.
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-13 11:17:00
PublikującyAdmin 2018-08-13 11:17:34
Modyfikował(a) Admin 2018-08-13 11:37:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 603754-N-2018 z dnia 2018-08-13 r 69.11 KbPlik pdf
2. SIWZ 235.50 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 20.16 KbPlik txt
4. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 50.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 36.60 KbPlik txt
6. załącznik nr 4 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE 569.96 KbPlik pdf
7. załącznik nr 5 - Przedmiary.zip 310.87 KbPlik zip

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/7, 1787/2, Rybotycze 504/2
Data składania ofert:
2018-08-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:20:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:20:09

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-08-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:03:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:03:56

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-09 12:44:34: Dodano plik dokumenty finansowe Gminy.rar
2018-08-09 12:43:07: Dodano plik SIWZ kredyt.pdf
Więcej >>>
2018-08-09 12:42:29: Dodano plik Ogłoszenie nr 602482-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. .docx

Ogłoszenie nr 602482-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 

Gmina Fredropol: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15 , 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
Numer referencyjny: KI.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1.1. Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 – 2038. 1.2. Spłata kredytu w równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału wymagana w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego dany kwartał: ROK KAPITAŁ 2019 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2020 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2021 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2022 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2023 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2024 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2025 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2026 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2027 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2028 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2029 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2030 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2031 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2032 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2033 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2034 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2035 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2036 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2037 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2038 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) - kredyt w złotych polskich; 1.3. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany. 1.4. Kredyt przekazany do dyspozycji Zamawiającego ( przelewem na wskazane konto bankowe) w jednej transzy. 1.5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu. 1.6. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2038 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikającej z umowy lub jej zmian. 1.7. Spłata rat i odsetek od kredytu nastąpi począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 r. dnia 31marca 2019 do końca ostatniego kwartału 2038 r. dnia 31 grudnia 2038 roku włącznie. Gdy termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, należy przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 1.8. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 1.9. Oprocentowanie kredytu wg WIBOR 3M z dnia 12 lipca 2018 r. (stawka WIBOR 1,70% do celów wyliczenia kredytu), powiększone o ewentualną marżę Wykonawcy. 1.10. Marża banku określona w procentach musi być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 1.11. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M 1,70% z dnia 12 lipca 2018 r. + stała marża banku). 1.12. Terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kredytu. 1.13. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie zmiennej stopy, opartej na stawce WIBOR 3M. 1.14. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 1.15. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. 1.16. Spłaty odsetek dokonywane będą do ostatniego dnia kwartału. 1.17. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 1.18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i marży banku od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 1.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o zamierzonej spłacie. 1.20. Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.) 1.21. Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 3M - notowanie z dnia 12 lipca 2018 r. 1.22. Marża banku określona w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 1.23. Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 1.24. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 1.25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów i opłat i prowizji. 1.26. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie zgodnym ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. Wypłata kredytu na wniosek zamawiającego w ciągu oferowanego okresu postawienia do dyspozycji transzy kredytu bez dodatkowych kosztów opłat i prowizji. 1.27. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco. 1.28. Zamawiający wymaga dołączenie przez Wykonawcę do oferty projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek obejmującej zapisy niniejszego 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV: 

Data składania ofert:
2018-08-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-09 12:41:00
PublikującyAdmin 2018-08-09 12:41:00
Modyfikował(a) Admin 2018-08-09 12:44:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 602482-N-2018 27.80 KbPlik doc
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia 284.99 KbPlik pdf
3. Dokumenty finansowe Gminy 14.19 MBPlik rar

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 16 sierpnia 2018r. 12:36:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.